Julio 13, 2024

Exp. Núm. 17/13

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓN
Entidad: TRANSTEL SA
Fecha: 2 de gener de 2014
Importe: ochenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro euros (89.184 €)
IVA: catorce mil cuarenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos (14.041,44 €)
Precio total: ciento tres mil doscientos veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (103.225,44 €)
Formalización contrato: 9 de gener de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓN
Entidad: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Fecha:
20 de febrero de 2014
Importe: doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos tres euros con sesenta y tres céntimos (256.403,63 €)
IVA: exento
Formalización contrato: 26 de febrero de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓN:
- Entidad:
ISLASFALTO, S.L.
- Fecha: 3 de octubre de 2013
- Importe: ciento dos mil euros (102.000 €)
- IVA: veintiún mil cuatrocientos veinte euros (21.420 €)
- Total: ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte euros (123.420 €)
Formalización contrato: 4 de octubre de 2013

Expt. Núm.: 16/18

"Proyecto de pavimentación de la Plaza situada en C/Pere Francés 28"

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 20 de setembre de 2013 a les 13,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 10/13

Exp. Núm. 10/13: "Adquisició de deu vehicles adaptats per a la Policia Local d'Eivissa"

Formalització contracte: 4 de desembre de 2013

-----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat: MULTIAUTO PALMA SL
- Import: dos-cents deu mil tres-cents vint euros (210.320 €)
- IVA: quaranta-quatre mil cent seixanta-set euros amb vint cèntims (44.167,20 €)
- Preu total: Dos-cents cinquanta-quatre mil quatre-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims (254.487,20 €)
- Data formalització contracte: Dins del termini màxim de quinze dies hàbils, des de la notificació de l'adjudicació.


---------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 25 d'octubre de 2013, s'ha acordat modificar l'hora de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 2), fixant-se per al dia 28 d'octubre de 2013 a les 14,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


-------------------------------------------------------------
En virtut del decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les Mesas per aquesta licitació correspondrà al Tercer Tinent d'Alcalde Sr. Juan Mayans Cruz.


--------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 16 d'octubre de 2013
Data enviament anunci a la Comissió Europea: 6 de setembre de 2013
Publicació DOUE: 10 de setembre de 2013
Data publicació BOE: 25 de setembre de 2013
Data publicació BOIB: 8 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives
· Plec de prescripcions tècniques
· Quadre de característiques del contracte
· Anunci DOUE

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320