Septiembre 29, 2023

Exp. Núm 52/10

"Adquisició, instal·lació i manteniment de cinc càmeres per al control i vigilància del trànsit per a la Policia Local d'Eivissa"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011
Data difusió: 30/08/2011


---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.
- Data: 14 de juliol de 2011
- Import: trenta-vuit mil cent tretze euros amb trenta-tres cèntims (38.113´33 €)
 -IVA: sis mil vuit-cents seixanta euros amb trenta-nou cèntims (6.860´39 €)
-Preu Total: quaranta-quatre mil nou-cents setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (44.973´72 €)
-Termini formalització contracte: 11 d'agost de 2011
Data difusió: 26 de juliol de 2011


-----------------------------------------------------------
"Reunida la Mesa en data 2 de maig de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i tècnica (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 9 de maig de 2011 a les 10,00 hores, a les dependències municipals del Carrer Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, de la Ciutat d'Eivissa."
Data de difusió: 05/05/2011

Exp. Núm. 8/11

"Assistència tècnica per al centre cultural Can Ventosa"

"NOTA A 9 DE MAIG:
Segons Decret d'alcaldia de data 4 de maig de 2011, s'ha procedit a declarar deserta la present licitació, doncs la única oferta presentada no compleix amb els requisits exigits als plecs reguladors de la licitació."

Leer más...

Exp. Núm. 6/11

"Servei públic de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme"

Nota a 15 de juny 2011:
"Data formalització contracte: 30 de maig de 2011."

Leer más...

Exp. Núm. 1/11

"Ús i explotació de l'espai municipal "Es Polvorí", com a centre multicultural i bar (Dalt Vila)"

Data formalització contracte: 11 de juliol de 2011

Leer más...

Exp, Núm.: 53/10

“Servei de prevenció aliè de riscos laborals”

ADJUDICACIÓ
- Entitat: SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U.
- Data: 18 de novembre de 2011
- Import: quaranta-set mil nou-cents vuitanta euros (47.980 €)
- IVA corresponent: quatre mil cent seixanta-cinc euros amb vint cèntims (4.165,20 €)
-Preu Total: cinquanta-dos mil cent quaranta-cinc euros amb vint cèntims (52.145,20 €)
-Termini formalització contracte: fins el 30 de desembre de 2011
- Data de difusió: 20 de desembre de 2011

Leer más...

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
111
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320