Julio 22, 2024

Exp. Núm 20/11

"Projecte de restauració i consolidació de la murada de la Ronda Calvi (Dalt Vila)"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat: REFOART, S.L.
- Data: 12 de desembre de 2011
- Import: quaranta-cinc mil cent vint-i-un euros amb noranta-quatre cèntims (45.121,94 €)
- IVA: vuit mil cent vint-i-un euros amb noranta-cinc cèntims (8.121,95 €)
- Preu Total: cinquanta-tres mil dos-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (53.243,89 €)
- Data formalització contracte: 15 de desembre de 2011
Data difusió: 23/12/2011

Exp. Núm. 21/11

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa sense classificació"
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.
- Data: 18 de juny de 2012
- Import: cent quaranta-vuit mil sis-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims (148.616,44€)
- IVA: vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (26.750,96 €)
- Preu Total: cent setanta-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb quaranta cèntims (175.367,40 €)
- Termini formalització contracte:  fins el 2 de juliol de 2012

Data formalització contracte: 28 de juny de 2012.

Leer más...

Exp. núm. 9/11

"Servicio de conservación, reparación y limpieza, con carácter inmediato, en viales, caminos y espacios libres públicos municipales del término de Eivissa"

Data formalització contracte: 19 de juliol de 2012

Leer más...

Exp. Núm. 18/11

"Remodelació de l'edifici municipal del carrer Castella núm. 19 per a centre polivalent cultural"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- Data: 31 d'octubre de 2011
- Import: sis-cents tretze mil sis-cents seixanta-sis euros amb deu cèntims (613.666,10 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb noranta cèntims (110.459,90 €)
-Preu total: set-cents vint-i-quatre mil cent vint-i-sis euros (724.126 €)
-Formalització contracte: 31 d'octubre de 2011
- Data de difusió: 9 de novembre de 2011 

Leer más...

Exp. Núm 14/11

“Modificat del projecte de reforma i ampliació del Museu d'Art Contemporani"

- Data formalització contracte: 17 d'agost de 2011.
Data difusió: 30/08/2011 

-------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: FCC CONSTRUCCION, S.A.
- Data: 1 d'agost de 2011
- Import: cinc-cents seixanta-nou mil cent seixanta-cinc euros amb cinc cèntims (569.165´05 €)
- IVA: cent-dos mil quatre-cents quaranta-nou euros amb setanta-un cèntims (102.449´71 €)
- Preu Total: sis-cents setanta-un mil sis-cents catorze euros amb setanta-sis cèntims (671.614´76 €)
- Termini formalització contracte: fins el 23 d'agost de 2011
Data de difusió: 16/08/2011
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320