Septiembre 26, 2023

Exp. núm. 33/10

"Ampliación y mejora de la accesibilidad del polideportivo municipal Es Pratet"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.842.02 €)
- IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191.56 €)
- Preu Total:dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033.58 €)
Data difusió: 15 d'octubre de 2010

-------------------------------------------
ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL
Entitat:  MELCHOR MASCARÓ SA
Data: 20 de  setembre de 2010.
Import: Dos-cents vint-i-vuit mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.642,02 €)
IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191,56 €)
Preu total: dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033,58 €)
Data de difusió: 22 de setembre de 2010

---------------------------------------
Nota a 2 de setembre de 2010:

"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 6 de setembre de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

--------------------------------------
Nota a 12 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 16 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a la correcció de la seva proposta d'adjudicació."
--------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 26 de juliol de 2010
Data de difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Memòria
· Plànols
· Estudi geotècnic
· BOIB núm. 104, anunci núm. 15575

Exp. Núm 13/10

"Projecte d'obres de manteniment al CP Portal Nou"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-dos mil vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52.874.21 €)
- IVA: nou mil cinc-cents disset euros amb trenta-sis cèntims (9.517.36 €)
- Preu Total: seixanta-dos mil tres-cents noranta-un euros amb cinquanta-set cèntims (62.391.57 €)
Data difusió: 6/07/2010

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta- dos mil  vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52. 874,21 €)
IVA: Vuit mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (8.459,87 €)
Preu total: Seixanta-un mil  tres-cents trenta-quatre euros amb quatre cèntims (61.334,04 €)
Data difusió: 15/06/2010

Exp. Núm. 14/10

"Projecte d'obres de manteniment al CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-set mil tres-cents catorze euros amb seixanta-cinc cèntims (57.314.65 €)
- IVA: deu mil tres-cents setze euros amb seixanta-quatre cèntims (10.316.64 €)
- Preu Total:  seixanta-set mil sis-cents trenta-un euros amb vint-i-nou cèntims (67.631.29 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta-set mil  tres-cents  catorze euros amb  seixanta-cinc cèntims ( 57.314,65  €)
IVA: Nou mil cent setanta euros amb  trenta-quatre cèntims ( 9.170,34 €)
Preu total: Seixanta-sis mil  quatre-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 66.484,99 €)
Data difusió: 15/06/2010

Exp. Núm. 28/10

"Millora d'infraestructures hidràuliques a la zona de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 20 d'agost de 2010
- Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i-quatre cèntims (324.018´24 €)
- IVA: cinquanta-vuit mil tres-cents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims(58.323´28 €)
- Preu Total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341´52 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Data: 27 de  juliol de 2010.
Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i- quatre  cèntims ( 324.018,24 €)
IVA: cinquanta-vuit mil  tres-cents vint-i-tres euros amb  vint-i-vuit cèntims ( 58.323,28   €)
Preu total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341,52  €)
Data difusió: 29/07/2010

------------------------------------------------
Nota a 16 de juliol de 2010:
La Mesa de contractació es reunirà el dia 19 de juliol de 2010, a les 10,00 hores per fer la proposta d'adjudicació.
--------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: fins al 25 de juny de 2010

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Resolució Consell
· Projecte d'Infraestructures Hidràuliques
· Anunci Boib núm.89 de data 12/06/2010, anunci núm. 13285

Exp. Núm. 15/10

"Proyecto para la restauración de la casa rural de Can Tomeu"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 23 d'agost de 2010.
Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims ( 320.689,65 €)
IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims ( 57.724,14 €)
Preu total :  tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta nou cèntims ( 3 78.413,79 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

-----------------------------------------------
Nota difusió: 29 de juliol de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.A.
- Data: 26 de juliol de 2010
- Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims (320.689.65 €)
- IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims (57.724.14 €)
- Preu Total: tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (378.413.79 €)

-------------------------------------
Nota a 16/07/2010:

La Mesa es reunirà el dia 19 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.
------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 de juny de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria Casa Pagesa Can Tomeu
· Memòria Annexe Casa Pagesa
· Plànols
· Pressupost
· Estudi geotècnic
· BOIB 12/06/2010 núm. 89 anunci núm. 13284
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
111
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320