Julio 13, 2024

Exp. Núm. 6374/2015

"Abalisament de l'emissari de Talamanca"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NÁUTICA CASTAVI SL
Import:
setze mil  cent quinze euros (16.115 €)
IVA: tres mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb quinze cèntims (3.384,15 €)
Preu total: dinou mil quatre-cents noranta-nou euros quinze cèntims (19.499,15 €)
Data formalització contracte: 24 de juny de 2015.

------------------------------------
Nota a 4 de juny de 2015

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta econòmica, per al proper dilluns dia 8 de juny de 2015 a les 9,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 3 de juny de 2015
Data publicació Boib: 19 de maig de 2015

Enllaç a:
Plec de clàusules administratives particulars
Publicació BOIB
Criteris d’adjudicació
Plec de prescripcions tècniques particulars
Annex al PPTP
Quadre de caractéristiques del contracte administratiu

Exp. Núm. 5889/2014

"Ejecución de aceras del colegio Sa Bodega"
 
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT SA
Import: quaranta-nou mil  quatre-cents  vuitanta euros ( 49.480 €)
IVA: deu mil tres-cents  noranta euros amb  vuitanta cèntims (10.390,80 €)
Preu total: cinquanta-nou mil  vuit-cents  setanta euros amb  vuitanta cèntims (59.870,80 €)
Data formalització contracte: 23 d'abril de 2015.

Exp. 4197/2015

"SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI D'EIVISSA"

ADJUDICACIÓ

Entitat: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS  SL
Import:  quatre-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims ( 448.453,20 €)
IVA:  noranta-quatre mil cent setanta-cinc euros amb disset cèntims ( 94.175,17 €)
Preu total: cinc-cents quarant-dos mil sis-cents vint-i-vuit euros amb trenta-set cèntims ( 542.628,37 €)
Data formalització contracte: 26 d'agost de 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nota a 22 de juny de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a
fixar la data de la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3,  el dia 24 de juny de 2015, a les 8,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2n pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (criteris no avaluables automàticament), per al proper dia 4 de juny de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:
Mitjançant la present es us comunica que s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 18 de maig de 2015 atès que no s'han rebut totes les ofertes enviades per correu certificat. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA ACLARATÒRIA
Havent-se detectat error en el annex ll (model d'oferta econòmica) del plec de clàusules administratives, s'adjunta el model d'oferta econòmica degudament corregit.
Enllaç a:
· Annex II corregit

------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2015
Data publicació Boib: 23 d'abril de 2015

Enllaç a:
· Boib
· Plec condicions tècniques
· Plec condicions administratives
· Quadre de criteris adjudicació
· Quadre característiques contracte

Exp. Núm. 11727/2014

"Projecte de construcció de 112 nínxols en el cementeri nou d'Eivissa, grups BF i BG"
 
Adjudicació:
- Entitat: OBRAS REUNIDAS, S.L.
- Import: Cinquanta-set mil tres-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (57.324,87 €)
- IVA: Dotze mil trenta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (12.038,22 €)
- Preu total: seixanta-nou mil tres-cents seixanta-tres euros amb nou cèntims (69.363,09 €)
- Data formalització contracte: 10 de març de 2015

Exp. Núm. 12059/2014

"Suministro de caucho para el relleno de alcorques en el Municipio de Eivissa"
 
Adjudicació:
- Entitat: PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
- Import: Quaranta mil euros (40.000 €)
- IVA: Vuit mil quatre-cents (8.400 €)
- Preu total: Quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400 €)
- Data formalització contracte: 12 de març de 2015

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320