Mayo 30, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓN
Entidad: NOMESPAPER DCA SL
Fecha:
18 de marzo de 2014
Importe: ciento veinte mil euros (120.000 €)
IVA: veinticinco mil doscientos euros ( 25.200 €)
Precio total: ciento cuarenta y cinco mil doscientos euros (145.200 €)
Formalización contrato: 20 de marzo de 2014


-------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir "..., pels següents preus unitaris: - Transferència: ...... euros/contenidor
- Inventariat: ...... euros/registre informàtic
- Manipulació: ...... euros/contenidor
- Custòdia: ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents: ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor: ...... euros/unitat
- Carpetes: ...... euros/unitat, ..."


-------------------------------------------------------------
Procedimiento:
Abierto
Criterios:
Único criterio de adjudicación el precio
Plazo de presentación de ofertas: hasta el 19 de febrero de 2014
Fecha publicación BOIB: 4 de febrero de 2014

Enlace:
· Pliego técnico
· Pliego administrativo
· Cuadro de características técnicas
· Annexo en pdf