Junio 16, 2024

ajuntamentdaltvila

“Serveis d’assessorament per confeccionar els expedients de contractació de la gestió del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids municipals així com la neteja viaria municipal"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 2 d'octubre de 2012
- Import: quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500 €)
- IVA: deu mil tres-cents noranta-cinc euros (10.395 €)
-Preu Total: cinquanta-nou mil vuit-cents noranta-cinc euros (59.895 €)
-Data formalització contracte: 4 d'octubre de 2012