Julio 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres de construcció del Nou CEIP Sa Joveria (Es Pratet)"

Nota: Formalització contracte: 13 de febrer 2013

-------------------------------------------

Nota: Termini formalització contracte: Fins el dia 16 de febrer 2013

-------------------------------------------

 

ADJUDICACIÓ
Entitat: SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
- Data: 27 de desembre de 2012
- Import: dos milions tres-cents quaranta-set mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (2.347.455,26 €)
- IVA: quatre-cents noranta-dos mil nou-cents seixanta-cinc euros amb seixanta cèntims (492.965,60 €)
-Preu Total: dos milions vuit-cents quaranta mil quatre-cents vint euros amb vuitanta-sis cèntims (2.840.420,86 €)
- Termini formalització contracte: Dins del termini màxim de vuit dies hàbils, des de la notificació del corresponent decret

-------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a suspendre l'executivitat del decret de data 18 de desembre de 2012. Per la qual cosa es convoca el dijous 20 de desembre de 2012 a les 13:45 hores a les dependencies municipals sites en C/ Canaries 35, Edifici Sa Colomina, la Mesa de contractació per l'adjudicació als efectes de que examini les alegacions presentades per l'empresa SICE, procedeixi a valorar l'existència d'errors en el càlcul de les ofertes que pressumptament podrien incòrrer en temertitat i, si és el cas, sol·licitar que la Mesa proposi a l'òrgan de contractació una nova classificació de les ofertes.


--------------------------------------------------
Nota a 14 de desembre de 2012:
Vist que s'ha emès informe per part dels Serveis Tècnics respecte a les ofertes presentades per les entitats Sacyr Sau, Iniciativas para la Construcción y Obra Civil (Incoc), Vias y Construcciones SA, y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice), s'ha acordat fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 17 de desembre de 2012 a les 11:00 hores.


-----------------------------------------------------
Nota a 30 de novembre de 2012:
Mitjançant la present es comunica que s'ha deixat sense efecte la Mesa d'obertura d'ofertes prevista per al 4 de desembre de 2012, procedint-se a fixar-se nova data i hora, per la qual cosa, la Mesa d'obertura d'ofertes queda fixada per al proper dia 10 de desembre de 2012 a les 11:30 hores


--------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Un únic criteri d'adjudicació (el preu)
Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de novembre de 2012

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Projecte comprimit en zip (130Mb)
· Anunci BOIB data 15 de novembre de 2012