Junio 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa sense classificació"
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.
- Data: 18 de juny de 2012
- Import: cent quaranta-vuit mil sis-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims (148.616,44€)
- IVA: vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (26.750,96 €)
- Preu Total: cent setanta-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb quaranta cèntims (175.367,40 €)
- Termini formalització contracte:  fins el 2 de juliol de 2012

Data formalització contracte: 28 de juny de 2012.

------------------------------------------------
 ADJUDICACIÓ

- Entitat:  KLUH LINAER ESPAÑA, S.L.
- Data: 18 de juny de 2012- Import: cent quaranta-vuit mil sis-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims (148.616,44€)
- IVA: vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (26.750,96 €)
- Preu Total: cent setanta-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb quaranta cèntims (175.367,40 €)
- Termini formalització contracte:  fins el 2 de juliol de 2012

------------------------------------------------
Nota a 23 de febrer de 2012:

"A la vista que ha finalitzat el període de baixa de la Presidenta del Patronat Municipal d'Esports, la Sra. Mar Sánchez Gutiérrez, venc a nomenar a aquesta com a presidenta de la Mesa de Contractació de la licitació del “Servei de neteja de les de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa sense classificació” prevista per al proper dia 24 de febrer de 2012 i altres que es puguin derivar".


-------------------------------------------------------
Nota a 22 de febrer de 2012:
Reunida la Mesa en data 8 de febrer de 2012 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent. Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 24 de febrer de 2012 a les 13:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.


-------------------------------------------------------
Nota a 6 de febrer de 2012:
"Mitjançant la present, i als efectes oportuns, s'informa que a la vista que ha finalitzat el període de baixa de la Presidenta del Patronat Municipal d'Esports, la Sra. Mar Sánchez Gutiérrez, es ve a nomenar a aquesta com a presidenta de la Mesa de Contractació de la licitació del “Servei de neteja de les de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa sense classificació” prevista per al proper dia 8 de febrer de 2012"

--------------------------------------------------------
Nota a 6 de febrer de 2012:
"Reunida la Mesa en data 17 de gener de 2012 per l'obertura del sobre núm. 2 relatiu als criteris no avaluables mitjançant xifres o percentatges, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'estudiar i valorar les ofertes presentades. Mitjançant la present es comunica que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el proper dia 8 de febrer de 2012, a les 11,00 hores per a l'apertura del sobre núm. 3."

-------------------------------------------------
Nota a 23 de desembre de 2011:  D'acord amb la clàusula núm. 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 17 de gener de 2012 a les 10:30 hores.

---------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert

Criteris: Varis criteris d'adjudicació.

Termini de presentació d'ofertes: fins el 21 de desembre de 2011