Febrero 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Realització d'un mercat medieval amb venda de mercaderies amb parades, tallers demostratius, espectacles de carrer, decoració, direcció, realització, disseny, coordinació i gestió per als dies 6, 7 i 8 de maig de 2011"

Data formalització contracte: 5 de maig de 2011
Data difusió: 13 de maig de 2011
----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ:
- Entitat: CORDA I NUC, S.L.
- Data: 2 de maig de 2011.
- Import: noranta-tres mil dos-cents vint euros amb trenta-quatre cèntims (93.220,34 €).
- IVA: setze mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta-sis cèntims (16.779,66 €).
- Preu total: cent deu mil euros (110.000 €).
- Termini de formalització contracte: fins el 20 de maig de 2011.

-------------------------------------------------------------------
Nota a 20 d'abril de 2011: "Reunida la Mesa en data 11 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'estudiar i valorar les ofertes presentades. Havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 27 d'abril de 2011 a les 10:00 hores a l'Edifici municipal de Sa Colomina, situat al C/ Canàries 35, segona planta."

---------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Termini presentació ofertes: l'1 d'abril de 2011
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Data difusió: 17 de març de 2011

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Boib núm. 39 de data 17 de març de 2011.