Mayo 29, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'obres de manteniment al CP Portal Nou"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-dos mil vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52.874.21 €)
- IVA: nou mil cinc-cents disset euros amb trenta-sis cèntims (9.517.36 €)
- Preu Total: seixanta-dos mil tres-cents noranta-un euros amb cinquanta-set cèntims (62.391.57 €)
Data difusió: 6/07/2010

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta- dos mil  vuit-cents setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (52. 874,21 €)
IVA: Vuit mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (8.459,87 €)
Preu total: Seixanta-un mil  tres-cents trenta-quatre euros amb quatre cèntims (61.334,04 €)
Data difusió: 15/06/2010