Julio 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Reforma camp de futbol Can Cantó"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: MONDO IBÉRICA SA
Data: 27 de juliol de 2010.
Import: dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims ( 235.052,52  €)
IVA: quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims ( 42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97  €)
Data difusió: 29 de juliol de 2010

------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (235.052,52 €)
IVA:  quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims (42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97 €)
Data difusió: 09/07/2010

------------------------------------------
Nota a 10 de juny de 2010:
Mitjançant la present es comunica que havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 14 de juny de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

----------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

----------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9410.
· Plec administratiu
· Plànol millores
· Projecte Camp Can Cantó