Mayo 30, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de millores de les pistes de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: MONDO IBERICA, S.A.
- Data: 27 de juliol de 2010
- Import:cent seixanta-nou mil quatre-cents cinc euros amb quaranta-un cèntims (169.405.41 €)
- IVA: trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims (30.492.97 €)
- Preu Total: cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (199.898.38 €)
Data difusió: 29/07/2010

---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  cent  seixanta-nou  mil quatre-cents cinc mil quaranta-un cèntims ( 169.405,41  €)
IVA:  trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims ( 30.492,97 €)
Preu total:  cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims ( 199.898,38 €) 
Data difusió: 09/07/2010

-----------------------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

--------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
--------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9409
· Plec administratiu
· Memòria pistes de Ses Figueretes