Julio 14, 2024

ajuntamentdaltvila

“Reposición del pavimento en el carrer de Ses Alzines”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: ISLASFALTO, S.L.
Import:  cinquanta-vuit mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta cèntims (58.779,60 €)
IVA: nou mil quatre-cents quatre euros amb setanta-quatre cèntims (9.404,74 €)
Preu total: seixanta-vuit mil cent vuitanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (68.184,34 €)
Data difusió: 24/07/2009


-------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: ISLASFALTO, S.L.
Import:  cinquanta-vuit mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta cèntims (58.779,60 €)
IVA: nou mil quatre-cents quatre euros amb setanta-quatre cèntims (9.404,74 €)
Preu total: seixanta-vuit mil cent vuitanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (68.184,34 €)