Junio 21, 2024

ajuntamentdaltvila

“Proyecte de reposició de tancament metàl·lic a les pistes d’atletisme de Can Misses”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU, S.L.
Import: setanta-un mil quatre-cents cinquanta euros (71.450 €).
IVA: onze mil quatre-cents trenta-dos euros (11.432  €).
Preu total: vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos euros (82.882 €)
Data difusió: 11/05/2009