Mayo 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Als efectes que preveu l’art. 195 de la Llei 5/85 i art. 37.1 del RD 2568/86, se us convoca a la sessió que tendrà lloc al Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Eivissa, situat a l’Edifici de Can Botino, C/. Pere Tur, núm. 1, el pròxim dia 13 de juny a les 10 hores en primera convocatòria i en el seu cas el dia 15 de juny a la mateixa hora en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1r. Constitució de la Mesa d’Edat.
2n. Comprovació de credencials.
3r. Jurament o promesa dels Regidors.
4t. Elecció d’Alcalde.
5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 13 de juny de 2015*.

Eivissa,

L’ALCALDESSA;
En funcions

EL SECRETARI-ACCTAL.,

* S’informa als regidors electes que el dia 13 de juny de 2015, a les dependències de Secretaria General, estarà a la seua disposició la documentació relativa a l’Inventari de Béns de la Corporació i dels seus organismes autònoms, així com els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació dipositats a la caixa municipal i a entitats bancàries, tal i com estableix l’article 36 del RD 2568/86, de 28 de novembre.