Febrero 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolución de la constitución de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua.

Enlace a:
· Resolució en pdf

----------------------------------
Acta valoración de méritos del proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua
Los aspirantes dispondrán de tres días hábiles para presentar alegaciones respecto a los resultados publicados en la Web del Ayuntamiento y en la sede electrónica, a partir del día siguiente de la publicación de la presente acta en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Eivissa.
Plazo de presentación: del 21 al 26 de octubre, ambos inclusive.

Enlace a:
· Acta valoración en pdf


---------------------------------

Lista definitiva del proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua
El interesado dispone de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio para presentar la documentación que acredite los méritos alegados para la evaluación de la fase de concurso junto con la acreditación de estar en posesión de la titulación requerida en la base 2.1.d. (Fecha de publicación: 10 de octubre de 2016).

Enlace a:
· Anuncio en pdf


--------------------------------------
Acta del tercer ejercicio práctico del proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua
Acta de la realización del tercer ejercicio, prueba práctica, de la fase de oposición de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua.
Los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones (del 3 al 5 de octubre).

Enlace a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------------
Acta de rectificación y nueva valoración del segundo ejercicio, prueba teórica y puntuación del ejercicio, de la fase de oposición de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua.
Se informa a los aspirantes de que disponen de un plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones respecto al contenido de la presente acta (del 23 al 26 de septiembre de 2016).

Enlace a:
· Acta en pdf


---------------------------------------------------
Acta de la realización del segundo ejercicio, prueba teórica y puntuación del ejercicio, de la fase de oposición de la bolsa de técnico de procesos y mejora continua. Los interesados disponen de tres días hábiles para la presentación de alegaciones (del 22 al 24 de septiembre de 2016).

Enlace a:
· Acta en pdf
· Solucionario


-----------------------------------------
Acta de la prueba de catalán del proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua

Acta de la prueba de catalán del proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición.

Enlace a:
· Acta en pdf
· Decreto lista definitiva de admitidos/as


----------------------------------
Admitidos y excluidos en el proceso selectivo de la bolsa de trabajo de técnico de gestión de procesos y mejora continua

Decreto de admitidos y excluidos del proceso de constitución de una bolsa de trabajo de Técnicos de gestión de procesos y mejora continua y fechas de la prueba de catalán y de la segunda prueba.
Los interesados disponen de tres días para subsanar errores o aportar documentación, del 3 al 6 de septiembre de 2016.

Enlace a:
· Decreto en pdf

------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 17 al 28 de juny de 2016, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
· Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
· SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.

4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud