Març 09, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple Ajuntament d'EivissaEl Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat de forma inicial la nova Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública i zones de titularitat privada d'ús públic del municipi d'Eivissa així com la modificació de l'Ordenança de circulació al municipi d'Eivissa, relativa a les Àrees de Circulació Restringida (ACIRE).

Aquesta modificació amplia i detalla la normativa sobre la restricció de la circulació a les dues ACIREs existents a la ciutat -La Marina i Dalt Vila-, de manera que no quedi cap ambigüitat sobre la seva aplicació o interpretació.

 

La nova reglamentació també inclou casos que no s'havien contemplat fins ara, com el cas de l'accés de persones que utilitzin vehicles de substitució o de lloguer. Una altra novetat és que s'estableix que és l'empresa concessionària de la gestió del sistema de control d'accessos automàtic -sigui mitjançant lectura de matrícula o de pilona- la responsable d'enviar a l'Ajuntament la llista dels vehicles autoritzats, amb la matrícula del vehicle i el nom, llinatges i DNI de l'autoritzat. També se senyala que s'establirà una base de dades que permeti l'accés automàtic.

La nova normativa, l'anterior no ho feia, també inclou diferents categories pel que fa a l'adquisició de la targeta ACIRE que dóna dret a l'accés a les zones restringides, s'estableixen fins a vuit categories diferents, detallant totes les condicions que s'han de seguir per obtenir el permís de cada categoria.

Així, les targetes ACIRE es classifiquen en:
a) residents
b) propietaris d'immobles no residents
c) arrendataris amb excepció d'empadronament
d) titulars de garatges
e) establiments o comerços
f) persones residents dependents
g) vehicles de mitjans de comunicació privats
h) autoritzacions d'accés puntual

Entre altres novetats que inclou aquesta modificació de l'Ordenança de Circulació, està la reducció de la velocitat màxima dels vehicles a les zones ACIRE a 20 km/h.

Pel que fa a la nova ordenança reguladora de l'Ocupació de la Via Pública i zones de titularitat privada d'ús públic del municipi d'Eivissa, aquesta modificació significa un canvi del tractament de l'ocupació de la Via Pública, la racionalització dels espais i a més dona resposta a totes de demandes reals convertint-se en una eina fonamental per a la ciutat. El document es publicarà pròximament al BOIB i s’iniciarà un mes d’exposició pública.

La nova ordenança busca claredat i rapidesa per a garantir els drets en la titularitat dels sol·licitadors i proposa normes clares que garanteixin els usos entre l'espai públic i el privat. Especifica de forma detallada els elements de l'ocupació i les conseqüències del seu incompliment. Converteix en automàtiques les renovacions, si no hi ha una petició explicita, de cancel·lació, introdueix un abonament nou i avançat del pagament de les taxes, evitant així la morositat i donant facilitats als titulars.

La modificació normativa es fonamenta en la necessitat de donar resposta apropiada al voltant de les 600 llicències de sol·licituds d'ocupació de via pública que es presenten de manera anual davant l'Ajuntament.

L'actual normativa va ser aprovada l'any 1989, tot i que posteriorment es varen fer diferents modificacions, per la qual cosa en aquests moments no contemplava la majoria dels supòsits que són habituals actualment.

En aquesta nova Ordenança s'han introduït modificacions en tots aquells aspectes en els quals s'havien detectat mancances i s'han incorporat nous elements de mobiliari autoritzables i altres supòsits que no estaven regulats fins ara. Per tant, l'objectiu principal que motiva aquesta norma és l'interès públic de tractar de pal·liar l'absència parcial de regulació jurídica en la normativa vigent en matèria d'ocupació de via pública del municipi d'Eivissa, així com de racionalitzar el règim d'autorització de l'aprofitament dels terrenys de domini públic i les zones de titularitat privada d'ús públic de la ciutat, per a harmonitzar-los amb l'ús comú de la ciutadania, la protecció de la qual ha de ser prioritària, i per a compatibilitzar, en la mesura que sigui possible, els interessos públics i privats.