Juny 28, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple ordinariEl Pla de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament d’Eivissa, aprovat de forma definitiva pel ple, contempla mesures dirigides a la reducció de les emissions, més espai per als vianants i la millora de la xarxa viària.

El Plan de Mobilitat Sostenible té com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en l'àmbit geogràfic de competència d'aquest Ajuntament, prioritzant la reducció del transport individual motoritzat en benefici dels sistemes col·lectius i d'altres maneres no motoritzades de transports, desenvolupant al mateix temps aquelles maneres que facin compatibles el creixement econòmic, la cohesió social, la seguretat viària i la defensa del medi ambient, garantint, d'aquesta manera, una millor qualitat de vida per als ciutadans. Aquest pla donarà cabuda a solucions i iniciatives noves, que redueixin eficaçment l'impacte mediambiental de la mobilitat, al menor cost possible.

L'estratègia de mobilitat contemplada en el PMUS s'adapta a les noves i futures necessitats de desplaçament previstes al municipi d’Eivissa. Per a això, cal tenir en compte que l'objectiu d'aquest pla és actuar sobre el nou escenari de la mobilitat que es generarà en els pròxims anys a la ciutat.
Referent a això, destaca l'aposta municipal per a potenciar la mobilitat per als vianants i ciclistes, guanyant més espais, i millorar la imatge i l'eficàcia del transport públic urbà, així com la millora de la xarxa viària de la ciutat. L’aplicació del PMUS, fruit d’un procés participatiu, és un document viu que anirà assumint i integrant les diferents normatives relacionades amb la mobilitat.

L’Ajuntament d’Eivissa ja ha executat als darrers anys o té previst executar al llarg d’enguany algunes de les mesures que figuren al PMUS com les connexions dels carrils bici, ampliacions de voreres o millora de la xarxa viària, entre d’altres. El document també contempla inversions en mobilitat i la xarxa viària de la ciutat per valor de 9’4 milions d’euros als pròxims anys.
L’aplicació del PMUS significarà la reducció de les emissions de CO2 i evitar 42 mil viatges diaris en cotxe, la disminució d'ús de fonts energètiques no-renovables, la reducció dels temps de viatge, la potenciació de les maneres no motoritzades: vianant i bicicleta, la potenciació dels serveis de transport públic col·lectiu, la recuperació d'espai urbà i reconversió en favor de l'accessibilitat, la igualtat i la inclusió, la millora de la salut dels ciutadans i la definició d'àrees de baixa contaminació.

Per a la consecució d'aquests objectius, es plantegen 7 línies estratègiques:
1. Elaborar pla sectorial de circulació i jerarquitzar la xarxa viària millorant la senyalització i resolent zones conflictives de circulació, i creant àrees de prioritat residencials pels veïns i veïnes de la ciutat i creant vies per a vianants.
2. Nou pla d’estacionament, creació de nous aparcaments dissuasius, creació d'àrees d’aparcaments per a motocicletes i actualització de la normativa de l’ordenança municipal.
3. Pla sectorial de mobilitat personal amb la creació d’itineraris per a vianants, supressió de barreres i ampliació de voreres, camins escolars per a incentivar la mobilitat entre els més petits, entre d’altres actuacions.
4. Pla sectorial per a la mobilitat en bicicleta amb la connexió dels carrils bicis, senyalització, creació i millora dels aparcabicis, foment de la intermodalitat bici- transport públic.
5. Pla d’explotació per als serveis de transport amb la posada en marxa de línies urbanes, coordinació de trànsits urbans i suburbans.
6. Foment de l'ús del vehicle elèctric, amb el descompte sobre l’impost de circulació i aparcament gratuït, ajudes a empreses que incorporin vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega.
7. Definició i creació d’ordenança municipal que integri les mesures del pla, creació d’un inventari de places o incorporació de les TIC en la gestió de la demanda d’aparcament.

Aprovació del reglament que regula el teletreball
El ple de l’Ajuntament d’Eivissa també s’ha aprovat de manera definitiva el reglament que regula la prestació del servei en la modalitat no presencial, mitjançant la fórmula del teletreball a l’Ajuntament d’Eivissa.
El document estableix les bases mitjançant les quals s’articula la possibilitat de que els i les empleades publiques de l’Ajuntament d’Eivissa es poden acollir a aquesta modalitat de feina i tenen la consideració de llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball els que poden ser efectuats de forma autònoma i no presencial atenent a les seues característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.

Wpp