Març 27, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenL’Ajuntament d’Eivissa ha obert un procés d’estabilització de 107 places per a cobrir com a personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant els sistemes selectius de concurs oposició i de mèrits extraordinari, el que permetrà estabilitzar les places de totes aquestes persones treballadores convertint-se en personal fixe de l’Ajuntament d’Eivissa.

Les bases especifiques que han de regir la convocatòria i el procés de selecció de personal funcionari de carrera i laboral fix a l’Ajuntament d’Eivissa ja estan publicades al Butlletí oficial de les Illes balears i durant aquest dies també es publicaran les bases que regeixen al procés de selecció del personal al Patronat de Música, Patronat d’Esports i al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Per a la regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, ‘aquest procés d’estabilització és una passa més de la feina que es realitza des de l’àrea de personal de l’Ajuntament d’Eivissa. Un fet més de la importància que mostra aquest equip de govern de donar estabilitat laboral a moltes famílies. Una estabilitat necessària per a que cada una d’elles disposi de projectes de futur que permet a l’administració reduir la interinitat i donant al personal una garantia a l’hora de treballar per a l’Administració’.

Del total de les 107 places, els processos d’estabilització per a concurs de mèrits és de 58 places per a l’Ajuntament, 7 places pel Patronat de Música, 21 places per al Patronat d’Esports i 3 places per al MACE. També ha obert, per a concurs d’oposició, un total de 18 places per a diferents llocs de feina de l’Ajuntament d’Eivissa.

El departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Eivissa ha participat en la negociació de les bases de las convocatòries que es van negociar entre els municipis de les Illes Balears, amb el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els sindicats.

Les persones interessades disposen de 20 dies per a la presentació de la documentació. Posteriorment es fa una primera valoració provisional per als concurs de mèrits i, pel concurs d’oposició, es publicaran les preguntes que s’han de preparar.

Amb aquest procés d’estabilització, l’Ajuntament d’Eivissa dona compliment a l'aplicació de l’article 2 i de la disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre en la que s’indica baixar la temporalitat del personal de l’Administració Pública per baix del 8%.

Actualment la plantilla de l’Ajuntament d’Eivissa disposa, entre personal funcionariat i laboral d’un total de 446 persones en plantilla. A més del personal dels tres patronats, que en el cas d’Esports és de 48 persones, al MACE de 6 i al de Música de 26.

Wpp