Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 19/10

"Proyecto de reforma de centro social Sa Miranda"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: seixanta-dos mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (62.271.55 €)
- IVA: dotze mil cent vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (12.108.88 €)
- Preu Total: setanta-nou mil tres-cents vuitanta euros amb quaranta-tres cèntims (79.380.43 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data : 8 de juny de 2010.
Import: Seixanta-set mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (  67.271,55 €)
IVA: Deu mil set-cents seixanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims ( 10.763,44 €)
Preu total: Setanta-vuit mil trenta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 78.034,99 €)
Data difusió: 10 juny 2010

Exp. Núm 11/10

“Projecte complementari de reforma i ampliació del MACE per a l'excavació, conservació i exposició dels restes arqueològics trobats al baluard de Sant Joan”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta euros (252.280 €)
- IVA: quaranta mil tres-cents seixanta-quatre euros (40.364 €)
-Preu Total: dos-cents noranta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros (292.644 €)
Data de difusió: 10 de juny de 2010 

Exp. Núm. 16/10

"Acondicionamiento del espacio cultural Can Ventosa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 5 de juliol de 2010
- Import: cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973´48 €)
- IVA: vint-i-cinc mil tres-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.375´23 €)
- Preu Total: cent seixanta-sis mil tres-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (166.348´71 €)
Data difusió: 13/07/2010

----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 8 de juny de 2010
- Import:cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973.48 €)
- IVA: vint-i-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (22.555.76 €)
- Preu Total: cent seixanta-tres mil cinc-cents vint-i-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (163.529.24 €)
Data difusió: 09/06/2010

Exp. 14/10

"Projecte d'obres de manteniment en el CP Poeta Villangómez"

- Mitjançant la present; us comunicam que; havent-se emès informe de la intervenció de fons i dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 9 de juny de 2010 a les 9:30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

Exp. 13/10

"Projecte d'obres de manteniment en el CP Portal Nou"

- Mitjançant la present es comunica que havent-se emès informe de la intervenció de fons i dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 9 de juny de 2010 a les 9:30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.