Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaLes places són d’encarregat/da de mercat i d’operari\ària d’obres de mercat per cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables.

Les bases del concurs-oposició estan publicades en el BOIB núm. 94 de data 31/07/2018, al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es).
Les persones interessades podran presentar les instàncies, que s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud, als registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: 1. Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila i 2. SAC, edifici sa Colomina (Cetis Torre – 2), al c. de Canàries, 35; abans de les 13.30 hores del dia 16 d’agost de 2018.