Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci llista definitiva aprovats amb plaça i proposta de nomenament 12 places policia local Ajuntament d'Eivissa

Anunci del Tribunal Qualificador: relació definitiva d’aprovats i proposta de nomenament com a personal funcionari en practiques del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, 12 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Anunci llista definitiva aprovats amb plaça i proposta de nomenament 12 places policia local Aj. Eivissa

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34