Juny 18, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta entrevistes i valoració mèrits constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta entrevistes i valoració mèrits borsa de treball de subaltern/a per al MACE

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...