Juliol 15, 2024
Portal de Transparència

9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. L'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.
- Pla de Mandat calendaritzat 2019-2023
- Pla de Govern 2019-2023
- Acords de Govern 2019 PSOE-Unidas Podemos
- Seguiment del Pla de Mandat 2019
- Pla de Govern 2015-2019
- Seguimiento del Plan de Mandato 2017 
- Agenda Local 21
- Manifest Eivissa Verda (És el pla estratègic municipal en matèria de medi ambient. També es pot descarregar des de l'apartat Agenda Local 21)

10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.
- Organigrama municipal actualitzat

11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.

12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un d'ells.
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Immobles en lloguer

13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics)
- Inventari de vehicles de l'Ajuntament d'Eivissa
- Inventari de vehicles del Patronat Municipal d'Esports
La resta de Patronats i ens municipals no disposen de vehicles.

14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.
Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Eivissa 2015:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Béns revertibles
- Mobles de caràcter històric i obres d'art
- Valors mobiliaris (accions)
- Altres béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal d'Esports 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal de Música 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal del MACE 2015:
Drets reals
Mobles de caràcter històric
- Altres béns