Juliol 14, 2024
Portal de Transparència

C. Transparència econòmico-financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.
· Relació de modificacions pressupostàries

36. Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).
Pressupost 2015:
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
· Iniciatives Municipals de Vila S.A.
Pressupost 2016:
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
· Iniciatives Municipals de Vila S.A.

37. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no n'hi ha, s'indicarà això expressament a la web)
· Informe d'estabilitat pressupostària 2015
· Informe d'estabilitat pressupostària 2016

Es publiquen els següents indicadors financers:
38. *Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
Any 2014:
Autonomia fiscal
Any 2015
Autonomia fiscal

39. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).
Any 2014
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària
Any 2015
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses:

40. *Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/No habitants)).
Any 2014:
Total Capítols 1,2 y 3 - Articles 34,36,38 i 39 : 35.020.089,31 / Nº habitants: 49.693 = 704,73
Any 2015:
Total Capítols 1,2 y 3 - Articles

41. *Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes/No habitants)).
Any 2014: Oblig. reconegudes netes: 48.894.541,15 / Nº habitants 49.693 = 983,93216
Any 2015: Oblig. reconegudes netes: 51.614.457,97 / Nº habitants 49.975 = 1.032,8055

42. *Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/No habitants)).
Any 2014: Oblig. reconegudes netes (Cap. VI i VII): 4.180.014,53 / Nº habitants 49.693 = 84,11676
Any 2015: Oblig. reconegudes netes (Cap. VI i VII): 3.184.366,21 / Nº habitants 49.975 = 63,71918

43. *Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets)).
Any 2014: (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets): 44,997
Any 2015: (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets): 65,58

44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015) (Si no els hagués s'indicarà expressament al web)
- Informes de morositat 2015
- Informes de morositat 2016

45. Es publica l´import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
- Import del deute públic 2015
- Import del deute públic 2016