Junio 23, 2024

Exp. Núm 10/09

Exp. 10/09  “Creació i remodelació d’arees de joc al T.M. d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 30/06/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 25/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

Us  comuniquem que la Mesa es reunira el proper dia 18 de maig de 2009 a les 10,00 hores per fer la proposta de adjudicació provisional.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Diversos criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 22 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

· Memòria
· Plànols

 

Exp núm. 12/09

“Proyecte de reposició de tancament metàl·lic a les pistes d’atletisme de Can Misses”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU, S.L.
Import: setanta-un mil quatre-cents cinquanta euros (71.450 €).
IVA: onze mil quatre-cents trenta-dos euros (11.432  €).
Preu total: vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos euros (82.882 €)
Data difusió: 11/05/2009

Exp. Núm 5/09

 “Proyecto de iluminación de la zona verde del camino costero de Platja d’en Bossa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: cent vint mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €)
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €)
Preu total: cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €)
Data difusió: 20/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: Cent vint mil set-cents trenta-set euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €).
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €).
Preu total: Cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €).
Data difusió: 07/04/2009

Exp. Núm. 11/09

“Mejora de la carrera Des Gorg del T.M d’Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PUIG BARREDA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
- IVA quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
- sent el total de tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €).


----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
Import: dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
IVA: quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
Preu total: tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €)
Data difusió: 21/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.45 hores.
Data difusió: 15/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 3 d’abril de 2009
Data de difusió: 23/03/2009

Altres documents:
Memòria y plànols

Exp. Núm. 7/09

"Climatització Can Ventosa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €)
Preu total: dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros con noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 19/05/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €).
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €).
Preu total: Dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 28/04/09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Projecte d’adequació de les instal·lacions de climatització de Can Ventosa”

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins el l’1 d’abril de 2009

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320