Noviembre 27, 2022

Exp. Núm. 6/12

"Servei de control d'accés a Dalt Vila"

ADJUDICACIÓ
Entitat: FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
Data: 22 de setembre de 2014
Import: quaranta-quatre mil cinquanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (44.058,56 €)
IVA: nou mil dos-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (9.252,29 €)
Total: cinquanta-tres mil tres-cents deu euros amb vuitanta-cinc cèntims (53.310,85 €)
Amb una baixa del 22,30 % respecte dels preus unitaris
Formalització contracte: 24 de setembre de 2014

---------------------------------
Procediment:
 Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 27 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 12 d'agost de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al BOIB

Exp. Núm. 22/13

"Pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial/civil (inclosa la responsabilitat civil professional i responsabilitat civil patronal) de l'Ajuntament i organismes autònoms"

ADJUDICACIÓN
Entidad: ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
Fecha:
7 de agosto de 2014
Importe: ochenta y dos mil ciento sesenta euros (82.160 €)
IVA: exento
Formalización contrato: 12 de agosto de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 9/14

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d'en Bossa) per als anys 2014-2017"

Nota informativa:

Se hace público que para la presentación de las solicitudes correspondientes a los lotes desiertos de "Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2017", únicamente se permitirá la presentación de instancias de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Eivissa, ubicado en la calle Canarias, 35, o bien en la plaza de España, 1.

Leer más...

Exp. Núm. 1/14

"Servei per a la posada en marxa d'eines de gestió d'expedients i administració electrònica"

ADJUDICACIÓN
Entidad:
 AULOCE SA 
Fecha: 9 de abril de 2014
Importe: cincuenta mil  cuatrocientos sesenta euros (50.460  €)
IVA: diez mil quinientos noventa y seis euros con sesenta céntimos (10.596,60 €)
Precio total: sesenta y un mil cincuenta y seis euros  con sesenta céntimos (61.056,60 €)
Formalización contrato: 10 de abril de 2014

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
101
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320