Julio 16, 2024

Exp. Núm 11/10

“Projecte complementari de reforma i ampliació del MACE per a l'excavació, conservació i exposició dels restes arqueològics trobats al baluard de Sant Joan”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta euros (252.280 €)
- IVA: quaranta mil tres-cents seixanta-quatre euros (40.364 €)
-Preu Total: dos-cents noranta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros (292.644 €)
Data de difusió: 10 de juny de 2010 

Exp. Núm. 16/10

"Acondicionamiento del espacio cultural Can Ventosa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 5 de juliol de 2010
- Import: cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973´48 €)
- IVA: vint-i-cinc mil tres-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.375´23 €)
- Preu Total: cent seixanta-sis mil tres-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (166.348´71 €)
Data difusió: 13/07/2010

----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 8 de juny de 2010
- Import:cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973.48 €)
- IVA: vint-i-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (22.555.76 €)
- Preu Total: cent seixanta-tres mil cinc-cents vint-i-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (163.529.24 €)
Data difusió: 09/06/2010

Exp. 14/10

"Projecte d'obres de manteniment en el CP Poeta Villangómez"

- Mitjançant la present; us comunicam que; havent-se emès informe de la intervenció de fons i dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 9 de juny de 2010 a les 9:30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

Exp. 13/10

"Projecte d'obres de manteniment en el CP Portal Nou"

- Mitjançant la present es comunica que havent-se emès informe de la intervenció de fons i dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 9 de juny de 2010 a les 9:30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

Exp. Núm. 36/ 10

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja de'n Bossa)"

Nota 25 juny 2010
Dins de l'expedient de contractació . “Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d’aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d’en Bossa) per a l’any 2010-2013", i no havent-se presentat ofertes per als lots, que es relacionaran a continuació, de conformitat a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques, S'INFORMA que les persones interessades podran presentar les ofertes oportunes en el Registre General de l'Ajuntament a partir de la data de publicació del present anunci, i fins dimarts 29 de juny de 2010 a les 14,00 hores.  

El cànon mínim a abonar a l’Ajuntament per part de la persona interessada serà l’establert al  plec de prescripcions tècniques com a cànon mínim de licitació, amb la corresponent revisió de preus que es preveu a en l'esmentat plec segons l’any en que es sol·liciti l’explotació de la zona.
Les zones que han quedat desertes, són les següents:
Platja d’en Bossa: zones 3, 57, 58, 63, 64, 66 i 70
Platja de Figueretes: zona 5
Platja de Talamanca: zones 12 i 20

La presentació de l'oferta haurà de respectar tots els requisits exigits als plec corresponents.
En cas que es presenti més d'una sol·licitud per una mateixa zona vacant el criteri per a adjudicar la zona serà el de major antiguitat en la presentació de la sol·licitud.
Els plecs corresponents, es troben a disposició dels interessats al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa (www.eivissa.es).

Per a qualsevol aclariment podeu consultar a la següent direcció:
Departament de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà
Tel: 97119.96.35
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Departament de Contractació de l’Ajuntament d’Eivissa.
Tel: 97139.75.00
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
-------------------------------------------
Nota a 22 de juny de 2010:
"Havent-se emès el corresponent informe per part dels serveis tècnics municipals, mitjançant la present es comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es  celebrarà el pròxim dia 24 de juny de 2010 a les 11:00 hores"

-----------------------------------------
Nota a 18 de juny de 2010:
"D'acord amb la clàusula núm. 15 del Plec de clàusules adminstratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions es celebrarà el pròxim dia 21 de juny de 2010 a les 10:30 hores".
-----------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 16 de juny de 2010.
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320