Mayo 30, 2024

ajuntamentdaltvila

"Alienació de places d'aparcament de l'edifici wallis 24, plantes soterrani -1 i soterrani -2, amb accés al Carrer de Pere Francès, núm. 7-9"

Nota a 7 de març de 2013: Es fa saber a tots els licitadors que poden passar a recollir les notificacions de les adjudicacions definitives així com les corresponents liquidacions dels parkings adjudicats a les dependències municipals del Negociat de Contractació, sites al C/ de Canàries, núm.35, Edifici Sa Colomina, 2ª planta, de la ciutat d'Eivissa de 9:00 a 14:00 hores
---------------------------------------------------------------------------

Nota a 30 de gener de 2013: Mitjançant la present, es comunica que s'ha aprovat el llistat provisional d'adjudicataris tal i com es de veure a l'arxiu que s'acompanya com enllaç "Decret 002". Per la qual cosa, es fa saber que els licitadors disposen d'un termini màxim de 10 dies hàbils des del dia d'avui per presentar (o autoritzar al òrgan de contractació per obtenir-la de forma directa) la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Així mateix s'adverteix als adjudicataris provisionals que, de no respectar aquest termini (llevats els casos de força major) quedarà resolta la proposta d'adjudicació al seu favor i es confiscarà la garantia provisional.

Enllaç a:
· Decret 002

---------------------------------------------------------------------------
Nota a 14 de gener de 2013: Mitjançant la present es recorda als licitadors de la Fase I, que tal i com consta a l'arxiu "Llistat provisional d'adjudicataris" publicat el passat dia 11 de gener de 2013, i a tenor de l'apartat nº 16 de les Bases que regeixen aquesta liciitació, es va procedir a convocar a tots els licitadors per a l'elecció d'aparcament, segons l'ordre establert, el proper dia 16 de gener de 2013 a les dependències del Negociat de Contractació sites al C/ Canàries, nº35, Edifici Sa Colomina, , 2ª planta, de la Ciutat d'Eivissa, a les següents hores:

LOT   1 -- 9:30 hores

LOT   2 -- 10:00 hores

LOT  3 -- 10:30 hores

LOT  4 -- 11:00 hores

LOT  9 -- 11:30 hores

LOT  10-- 12:00 hores

LOT   12-- 12:30 hores

Així mateix, es fa constar que s'entendrà que renuncia a la plaça si no es compareix en el dia i hora assenyalats per triar aparcament  (llevat de causa justificada comunicada a l'Ajuntament)

---------------------------------------------

Nota a 11 de gener de 2013: Mitjançant la present es comunica que en el dia d'avui s'ha dut a terme el desempat i classificació, per ordre decreixent de les ofertes presentades, per la qual cosa la Mesa ha confeccionat el següent llistat provisional d'adjudicataris.

Enllaç a:
Llistat provisional d'adjudicataris
----------------------------------------------

Nota a 8 de gener de 2013: Vist que en relació a l'expedient “Alienació de places d'aparcament de l'Edifici Wallis 24, plantes soterrani -1 i soterrani -2, amb accés al Carrer de Pere Francès, núm. 7-9” s'ha produït un empat en el lot 2 entre les ofertes presentades per la Sra. Maria Clara Ramos Riera , el Sr. Juan Riusech Roig , i el Sr. Juan Viñas Cardona, i als efectes de desfer l'esmentat empat i confeccionar el llistat provisional per ordre decreixent,s'ha procedit a fixar la data de la pertinent Mesa de contractació per al proper dia 11 de gener de 2013 a les 12:00 hores.
----------------------------------------------
Nota: "A la Mesa de contractació prevista per el dia 18 de desembre de 2012, actuarà en substitució de l'Alcaldessa, l'Alcalde Acctal,el Sr. Juan Daura Escandell, i en substitució del Secretari Acctal de la Corporació, la Secretària Acctal, la Sra. Antonia Juan Canals."

----------------------------------------------
Nota a 14 de desembre de 2012: "Vist que s'han emès els corresponents informes per part del departament de Gestió Tributària així com del Padró d'habitants,s'ha acordat fixar la data de la pertinent Mesa de contractació per al proper dia 18 de desembre de 2012 a les 11:00 hores."

------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: un únic criteri d'adjudicació: preu (subhasta)
Termini de presentació d'ofertes: fins el 26 de novembre de 2012 (1ª fase)
Visita guiada: de 10:00 a 13:00 hores, els dies laborables (de dilluns a divendres) a partir del dia 13 de novembre fins el dia 26 de novembre, en el mateix edifici (entrada per c/ Pere Francès num. 7-9)

Enllaç a:
· Bases del procediment
· BOIB nº 167 de 10 de novembre de 2012