Junio 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 30/09

"Projecte de remodelació de l’Avinguda Sant Jordi entre l’Avinguda de la Pau i el carrer Font i Quer"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Islasfalto, S.L.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
IVA: Seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
Preu total: Cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional l’entitat:
ISLASFALTO, S.L
Per un import de
-          Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
-           IVA seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
-           Total de cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)

Data: 24/09/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 16 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 21 de setembre  a les 11,00 hores.    

---------------------------------------------------------------------------------------------
Document afegit l'1 de setembre:
Pressupost i medició

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 11 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec administratiu 
Memòria av. de Sant Jordi 
Planos
Plànols annexes
Annexe 1 
BOIB 29 d'agost 20009 

Exp. Núm. 28/09

"Projecte d’ampliació d’àrea infantil del Parc de la Pau de la Ciutat d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €)
IVA: Vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €)
Preu total: Dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €)
Data difusió: 5/11/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS, S.A.
- Data: 28 de setembre de 2009.
- Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €).
- IVA: vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €).
- Import total: dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €).

------------------------------------------------ 
Nota a 22 de setembre:
La Mesa de proposta d’adjudicació provisional es realitzarà el proper dilluns dia 28 de setembre de 2009 a les 10,00 hores.

----------------------------------------------
Nota a 11 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 14 de setembre de 2009  a les 11, 00 hores.     

--------------------------------------------
Nota a dia 31 d'agost:
Detectar error en la memòria del plec tècnic a la clàusula 4.2, es procedeix a fer la següent rectificació: “PEL PRESENT CONTRACTE NO ES NECESSARI EL CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ ADICCIONAL 6 DEL REIAL DECRET LEI NÚM. 9/2008”.

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
BOIB 22.08.2009
Plec condicions administratives
Memòria ampliació Parc de la Pau
Planos

Exp. Núm. 31/09

"Peatonització dels carrers Doctor Fleming i Toni Sandic"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €)
IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €)
Preu total: Cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          PUIG BARREDA, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €).
-          IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €).
-          Import total: cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €).


--------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec condicions administratives
Memòria

Planos

Exp. Núm. 29/09

“Concert de Miguel Rios per a la nit del 5 d’agost del 2009, dins dels actes programats per a les Festes de la Terra”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009


-------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009

Exp. Núm. 26/09

“Servei de custòdia externa de l’arxiu administratiu de l’Ajuntament d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Entitat: NOMESPAPER DCA, S.L.
Import: vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
IVA: tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
Preu total: noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 30/07/2009 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Nomespaper Dca, S.L.

Per un import de:
- vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
- tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
- sent el total de noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 8/07/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 24 de juny de 2009

Enllaç a:
Plec tècnic
Plec administratiu 
Boib nº 88  16/06/2009

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320