Junio 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 19/09

“Projecte d’enjardinament de la zona verda del camí costaner de Platja d’en Bossa”.

Adjudicació definitiva a la entitat:
Eiviss Garden, S.L.
Per un import de:
· Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
· IVA vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
· Sent el total de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 25/05/2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: EIVISS GARDEN, S.L.
Import: Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
IVA: Vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
Preu total: Cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 28/04/2009

Exp. Núm. 20/09

Exp. Núm. 20/09 “Realització de l’espectacle durant les nits dels dies 8 i 9 de maig de 2009, dins dels actes de la festa “Eivissa Medieval”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €).
Data difusió: 27/04/2009

Exp. Núm 14/09

“Projecte platges del segle XXI”

Adjudicació definitiva a la entitat:
MENTOR QUALITAT, S.L.

Per un import de:
·Trenta-cinc mil euros (35.000 €)
· IVA cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
· Per un total de quaranta mil sis-cents euros (40.600 €).

 

Exp. Núm 13/09

“Reparacions puntuals i accessibilitat al Museu Puget”

Adjudicació definitiva a la entitat:
FRIT TOT OBRA, S.L.
Per un import de:
· Vuitanta-sis mil dos-cents  sis euros amb noranta cèntims (86.206,90 €)
· IVA tretze mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (13.793,10 €)
· Per un l total de cent mil euros (100.000 €).

 

Exp. Núm. 18/09

“Servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento, S.L.
Per un import de:
- cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €)
- IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €)
- sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €)
- i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs
Data difusió: 07/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a la entitat:
BALEARES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO, S.L.
Per un import de:
Cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €), més IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €),  sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €) i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs.
Data difusió: 19/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 12 de maig de 2009 a les 12,30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació. 
Data difusió: 11/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 27 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320