Juliol 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Espectacles amb venda o reserva d'entrades online

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Enllaços d'interés

Enllaços d’interés per a la documentació requerida a les ajudes d’autònoms i petites empreses.

- Certificat de la situació censal de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària:
· Agència Tributària

-Certificat corresponent emès per la Tresoreria General de Seguretat Social, per acreditar la mitjana de treballadors anual per a l’any 2019

Autoritzats RED:
· Seguretat social

Autònoms sense RED, però amb certificat o signatura electrònica:
· Seguretat social

Per a empresaris individuals:
· Seguretat social

Trobaràs la resta de la documentació a:
·
https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/279b80fe-4036-4bce-9f6d-204b226638d8

A peu a l’escola

DESCRIPCIÓ EL PROJECTE | QUI ES POT INSCRIUREORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI | ALTA EN EL SERVEI | DOCUMENTACIÓ | HORARIS


El camí escolar pretén fomentar l'activitat física dels escolars i la seua independència, promovent un model de mobilitat sostenible que redueixi l'ús del vehicle privat per als desplaçaments al col·legi. La idea és garantir una ruta segura perquè els escolars puguin acudir als centres educatius caminant, cosa que repercutirà positivament en el trànsit en reduir la congestió circulatòria i, per tant, les emissions de gasos contaminants als voltants dels centres.
Els camins escolars es desenvoluparan gràcies al projecte 'Ibiza, cohesión social e integración de barrios', iniciativa presentada a la convocatòria de Fons FEDER a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública per al finançament d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), dins del programa "Una manera de hacer Europa" de la Unió Europea.

Els objectius fonamentals del projecte són:
Afavorir la seguretat. Aconseguir que Eivissa sigui un lloc més habitable, segur i sostenible, i aconseguir que l'entrada i sortida dels centres educatius no sigui un moment de conflicte urbà a causa de la gran acumulació de cotxes i la congestió dels seus accessos. La disminució del volum del trànsit de vehicles i l'establiment d'una ruta més segura minimitzen la possibilitat que es produeixin accidents.
Reducció del trànsit i millora del medi ambient. El menor ús del vehicle a motor contribueix a la descongestió del trànsit, l'estalvi de combustible, crear hàbits de mobilitat sostenible en els més petits, i comporta la consegüent disminució en l'emissió de contaminants atmosfèrics i la millora de la qualitat de vida.
Fomentar la participació i l'experiència compartida. Els nens i nenes tenen dret a opinar, a través del centre escolar, en els assumptes que els afecten i a participar de forma activa per millorar el seu entorn. Desplaçar-se de forma col·lectiva afavoreix la convivència i permet compartir l'espai públic fomentant comportaments respectuosos, segurs i responsables.
Fomentar l'autonomia dels infants i la convivència entre ells. El projecte pot contribuir al desenvolupament de l’infant. Els adults han de promoure la seua confiança i autonomia de forma progressiva, potenciant habilitats com l'observació o l'orientació, de manera que pugui realitzar els seus desplaçaments sense la companyia de l'adult.
Millorar la salut. Generar hàbits més saludables. Els hàbits saludables com caminar augmenten l'activitat física, en contra del sedentarisme que suposa desplaçar-se amb cotxe.
Crear ciutat. Unir esforços per aconseguir una ciutat on nens i nenes puguin jugar, experimentar, aprendre i conviure entre ells i amb els adults en un entorn més amable, saludable i segur. El que és bo per als infants, és bo per a tots els ciutadans.

En aquest moment s’han executat dos rutes pilot: Ruta 1 (CC Joan XXIII – CEIP Portal Nou, CC Nostra Sra. de la Consolació) i Ruta 9 (CEIP Cas Serres i CEIP Poeta Villangómez) d‘un total de nou previstes que portaran per itineraris segurs a tots els escolars als centres educatius del municipi des de qualsevol extrem de la ciutat.

QUI ES POT INSCRIURE 
Els menors que ho desitgin que es trobin escolaritzats entre 1r i 6è de primària dels següents centres educatius pertanyents al municipi d'Eivissa:
CC Sa Real,
CC La Consolació
CEIP Portal Nou
CEIP Cas Serres
CEIP Poeta Villangómez

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI
El servei s'organitza per rutes adscrites als diferents col·legis. Els participants s'adhereixen mitjançant subscripció a la ruta més convenient al seu desplaçament. Cada participant va identificat amb una targeta identificativa i un peto identificatiu per ruta que l’associa unipersonalment a una ruta i al seu col·legi.

El servei té distribuïdes capçaleres de ruta a una distància màxima d’1,5 Km del col·legi corresponent a aquesta ruta i estacions cada 250 m aproximadament.

Usuaris/àries del servei
Poden ser participants del servei d'acompanyament tots els alumnes d'ensenyament primari dels col·legis assenyalats, amb autorització expressa del pare, mare o tutor legal del menor.
També poden ser participants els infants que estiguin impedits per malaltia o minusvalidesa si el pare, mare o tutor/a legal així ho declaren explícitament.

ALTA EN EL SERVEI
Tota la informació sobre com fer el tràmit es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament www.eivissa.es on es pot descarregar el model d’instància que s’ha d’emplenar i signar, i adjuntar la documentació sol·licitada. Aquesta instància, junt amb la documentació, es presenta a través del Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Els pares i mares o els tutors que no puguin formalitzar la inscripció a través del Registre d’Entrada la poden lliurar al centre educatiu.

Una vegada donat d'alta s'emet una targeta personalitzada i identificativa, i uns petos identificatius que han de portar tots els alumnes inscrits al servei.

El participant ha de portar la targeta identificativa quan estigui utilitzant el servei, que estarà vigent mentre es trobi en situació d'alta. La targeta és personal i intransferible.

En cas de pèrdua o deterioració de la targeta d'alta en el servei, el participant ha de notificar-ho per tal que se li emeti una nova targeta. Els monitors de la ruta corresponent li lliuraran la nova targeta.

Documentació necessària
S’ha de presentar la següent documentació:
• Instància signada electrònicament o en paper pel pare, mare o tutor de cada menor on es faci constar e-mail, telèfon de contacte i possibles al·lèrgies a medicaments del menor.
• DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor)
• Llibre de família
• Autorització signada per l’altre titular de la pàtria potestat, en el seu cas, autoritzant aquest servei pel seu/a fill/a ó acreditació de la representació legal.
• Si és el cas, DNI de l’altre titular de la pàtria potestat.
En el cas de no presentar l’autorització signada per l’altre titular de la pàtria potestat i el DNI de l’altre persona titular d’aquesta, cal signar la següent Declaració Responsable segons redacció que figura en instància:
«La persona sol·licitant declara ser la persona responsable legal del menor participant i manifesta que la resta de representants legals, si n’hi ha, estan conformes amb la sol·licitud en representació del menor.»

Per participar en el servei, l'usuari (alumne/a del col·legi inscrit) ha de seguir els següents passos:

Ruta d'ANADA al col·legi.
1. L'usuari s'identificarà al guia de la ruta assignada el dia d'inici de la seua participació en el servei, amb un mínim de 5 minuts d'antelació a la sortida del servei (8.30 h), amb la seua targeta personalitzada. El/la participant sempre ha de portar visible la targeta d'identificació. El trajecte s'inicia 30 minuts abans de l’entrada al col·legi per respectar la puntualitat dels participants. Els monitors no es responsabilitzaran dels participants que arribin amb retard al punt de sortida.
2. Durant el trajecte, els usuaris romandran units i en fila seguint les indicacions del monitor.
3. A la finalització del trajecte, els usuaris deixaran el grup en el moment que el monitor ho indiqui.

Estacions
Els participants podran triar els punts intermedis predeterminats denominats ESTACIÓ, que estan numerades per incorporar-se al trajecte d'ANADA o abandonar-lo en el RETORN.
El participant s'ha d’identificar a l'arribada i a la sortida.
El participant utilitzarà sempre el mateix NÚMERO ESTACIÓ per a l'ANADA i el RETORN. 

Ruta de RETORN a la capçalera
1. A la sortida del col·legi, els usuaris es dirigiran immediatament al punt de sortida acordat amb el monitor i el trajecte s'iniciarà a l'hora acordada per respectar la puntualitat dels participants ja presents. Els monitors no es responsabilitzaran dels participants que arribin amb retard al punt de sortida.
2. Durant el trajecte, els participants romandran units i en fila seguint les indicacions del monitor .
3. A la finalització del trajecte, els usuaris deixaran el grup en el moment que el pare, mare o tutor legal o persona autoritzada el reculli (mitjançant la presentació de la targeta bessona)
4. Als 10 minuts de l'hora d'arribada, si no s'ha recollit el participant, el monitor n’informarà el coordinador. El coordinador contactarà amb els pares per acordar les accions de custòdia (ESTACIÓ, familiar, col·legi), i mentrestant el participant romandrà amb el coordinador fins que l'acció sigui aplicada. Retards continuats a l’hora de deixar o recollir l'usuari pot donar lloc a la seua exclusió del servei.

HORARIS
Amb caràcter general, els usuaris dels centres adscrits, podran fer ús del servei dins del següent horari:

Els horaris dels col·legis Sa Real i la Consolació són els següents:

CC Sa Real
De març a maig

De dillus a dijous
Entrada matí: 9.00 h
Sortida Matí: 13.00 h
Entrada tarda: 15.00 h
Sortida tardes: 17.00 h
Divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

Juny
De dillus a divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

CC Consolació
De març a maig
De dilluns a dijous
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 12.45 h
Entrada tarda: 15.00 h
Sortida tardes: 17.00 h
Divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

Juny
De dilluns a divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

CEIP Cas Serres, Poeta Villangómez i Portal Nou

Durant tot el curs escolar
Entrada matí: 9:00 h
Sortida tarda: 14:00 h

Cada recorregut començarà 30 minut abans. Ja que el temps de parada en cadascuna de les estacions serà de 5 minuts aproximadament, els escolar arribaran al col·legi 5 minuts abans de l’hora d’entrada.

Es faran els ajustos necessaris d’horaris, acabant de definir les parades, tot plegat, com a conseqüència del resultat de la prova pilot que ara s’inicia.

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Participa en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d'Eivissa

Que és un pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS)?
Document que recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles, és a dir, de mitjans de transport que siguin compatibles amb el creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Enllaç a:
· Proposta de PMUS per a Eivissa
· Annex I:
- ANNEX Plànols Línia 1
- ANNEX Plànols Línia 2
- ANNEX Plànols Línia 3
- ANNEX Plànols Línia 4
- ANNEX Plànols Línia 5
- ANNEX Plànols Línia 5 Bis

Objectius del PMUS d’Eivissa
• Disminució del trànsit.
• Disminució de l’ús de fonts energètiques no renovables.
• Reducció dels temps de viatge.
• Potenciació dels mitjans no motoritzats: vianant i bicicleta.
• Potenciació dels serveis de transport públic col·lectiu.
• Recuperació de l’espai urbà i reconversió en favor de l’accessibilitat.
• Millora de la salut dels ciutadans.

Per què he de participar-hi?
Per donar a conèixer les necessitats i preocupacions, per canviar les coses i per estar informat. El PMUS d’Eivissa serà més complet i més adaptat a la realitat amb la participació ciutadana.

Com puc participar?
Assistint als tallers presencials:
1. Sectorials:
17 d’octubre, 19.30 h. CP Sa Graduada
(Passeig d’Abel Matutes Juan, 1)
2. Territorials:
Es duran a terme durant el mes
d’octubre a través de les associacions de veïns.
(Dates a concretar)
A través del següent formulari (termini de recepció de propostes el 17 de novembre de 2018): TANCAT

PODEU DESCARREGAR LES APORTACIONS I CONCLUSIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DES D'AQUEST ENLLAÇ:
· Actes, aportacions i valoracions PMUS

Programa de control de les colònies urbanes de gats

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa implementa un programa de control de les colònies de gats urbans a la ciutat d’Eivissa.
L’objectiu de la implementació del programa és poder fer una gestió de les sol·licituds de col·laboració que es reben a l’Ajuntament d’Eivissa dirigides a la consolidació de colònies controlades de gats urbans, per raons de sostenibilitat i benestar animal. D’aquesta manera, s’evita el creixement descontrolat de gats de carrer i abandonats, mantenint colònies de gats controlades amb el mètode de captura, esterilització i solta.

Per tal de garantir el correcte compliment, s’ha elaborat un protocol d’actuació que preveu una atenció coordinada de les colònies de gats i continuada al llarg del temps.
El procediment per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa serà el següent: una vegada es detecti una colònia de gats s’avaluarà la zona, nombre d'exemplars existents, valoració de la situació i localització i identificació dels possibles col·laboradors. Igualment es contactarà amb les entitats col·laboradores perquè s'encarreguin de la gestió de la colònia i localització de col·laboradors autoritzats i responsable.

Una vegada realitzada aquesta avaluació, l’Ajuntament d’Eivissa informarà als veïns de les actuacions que es duran a terme i dels objectius que es persegueix aconseguir.
Un cop analitzada la colònia urbana, les fases del procés seran les següents: condicionament del lloc d'ubicació de la colònia i habilitació de les zones d'alimentació i recer; captura. Tant la recollida com la solta dels animals, en les colònies on existeixin col·laboradors, serà duta a terme per l’Ajuntament d’Eivissa.

La prioritat i el mètode de treball serà sempre aconseguir la millora de les condicions de les colònies de gats i facilitar la convivència entre ciutadans i animals. Per als animals que, pel seu caràcter sociable o per causes de salut no puguin tornar a la colònia, es reforçarà la col·laboració amb les associacions de protecció animal per promoure les adopcions.

Cartell gatsEls punts on es troben les colònies a la ciutat, estaran senyalitzats i els cuidadors i persones voluntàries, disposaran d’un carnet que els identifica com a voluntaris cuidadors de la colònia.
A partir d’ara, amb la seva gestió controlada, es preveu reduir o eliminar els possibles problemes que puguin sorgir associats a la presència de gats urbans no controlats, estabilitzar la grandària de les colònies, disminuint el volum d'animals ingressats als centres d'acolliment i afavorir la col·laboració dels col·lectius d'alimentadors i col·laboradors.

Enllaç a:
· Flyer informatiu del protocol
· Tràmit: Sol·licitud de control de colònies de gats urbans

Projectes desenvolupats dins del Pla de Cooperació municipal

Projectes de Mobilitat any 2017
- Subministrament i instal·lació marquesina parada taxis per import total de 52.332,26 €
- Actualització del Pla de Mobilitat urbana sostenible del Municipi d'Eivissa per import de 21.054,00 €
- Posada en marxa d'una iniciativa de "A peu a l'escola" per import de 15.730,00.
- Subministrament parades intel·ligents per import de 17.061,00 €
- Instal·lació de tres punts de recàrrega ràpida elèctrica per a vehicles en el TM d'Eivissa: Passeig Joan Carles I, Parking Cas Dominguets i carrer de Joan Xicó (Parking Reina Sofia ) per un total de 61.789,81 €.

Projectes subvencionats al 50% pel Consell insular d'Eivissa: Departament de Territori i Mobilitat

Subvenció directa del Consell insular d’Eivissa a l’ajuntament d’Eivissa, en matèria de cooperació municipal, per a la realització d’obres de competencia municipal, per a l’any 2016. (PIOS/16).

Les obres de competencia municipal, executades y subvencionades pel Consell Insular d’eivissa a l’any 2016 són les següents:
- “Zona verde en acceso al C.P. Sa Bodega”. Import: 44.525,34 €.
- “Pavimento camino acceso Parque infantil can Escandell”. Import: 5.276,07 €.
- “Reposición pavimentación asfáltica calle Talamanca”. Import: 31.320,85 €.
- “Acceso Centro de salud Es Viver desde avda. Sant Josep por calle Font i Quer". Import: 13.306,61 €.
- “Adecuación aparcamiento es gorg”. Import: 59.688,17 €.
- “Camino peatonal dentro del aparcamiento Cas Dominguets. Import: 4.900,50 €.
- “Construcción de 56 nichos en el cementerio nuevo”. Import: 49.322,78 €.

Consell d'Eivissa

Campanya de neteja al municipi d'Eivissa

L'ajuntament d'Eivissa ha posat en marxa una campanya de conscienciació i de bones pràctiques. Els missatges són molt senzills i inclouen informació sobre reciclatge, sobre els horaris per baixar els fems, què fer si som grans generadors de cartró (dirigit a establiments comercials), com hem de llençar el cartró, on reciclar piles o electrodomèstics, com utilitzar el servei de les deixalleries mòbils, altres missatges dirigits a propietaris de cans, com deixar la platja quan marxes...

Es tracta d'una campanya que toca molts d'aspectes de la vida diària i de les bones pràctiques de la ciutadania i on necessitam la col·laboració ciutadana per tal de fer complir aquestes normes bàsiques. S'està treballant en properes accions  de conscienciació emmarcades dins de la obligació que te l'empresa concessionària de la neteja, Valoriza.

Fires d'artesania

Les dues fires d'artesania més importants que se celebren a la ciutat d'Eivissa estan organitzades per l'Associació d'Artesans de la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef) i tenen lloc a l’envelat del passeig de Vara de Rey.

La primera en el calendari és la Plaça d’Art, que cada any obre les seues portes en primavera, bé per Setmana Santa o a mitjan mes d’abril.

La Fira Tardor és la segona mostra anual d'artesania, que tanca la temporada turística i dóna la benvinguda a la tardor.

Campanyes

Les campanyes estan dirigides a promocionar al petit i mitjà comerç del municipi, i compten amb la participació dels establiments, tant a través de les associacions de comerciants com de la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef).

Premis, sorteigs i descomptes formen part d'aquestes iniciatives de col·laboració entre l'administració i els empresaris, destinada a impulsar els sectors del comerç i la restauració.

Les campanyes de Patrimoni Gastronòmic, Sant Valentín, Dia del Pare, Dia de la Mare, Black Friday, Nit Blanca i de Nadal, ja formen part del calendari comercial del municipi d'Eivissa.