Juliol 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Espectacles amb venda o reserva d'entrades online

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Neteja viària

El passat 13 de juny de 2016 va començar a operar la nova contracta del servei de neteja viària i de platges i la recollida de residus amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar tots els plans de neteja a les necessitats de cada zona. La contracta anterior va estar operativa durant més de vint anys i s'havia fet imprescindible actualitzar els seus serveis. La nova adjudicatària, Valoriza Serveis Mediambientals S. A., implantarà totes les millores previstes al llarg de sis mesos i realitzarà el servei durant els propers 10 anys.

Valoriza Serveis Mediambientals S. A. compta amb una flota de camions que, en el 80% dels casos, funcionen amb gas natural, mentre que la maquinària que s'utilitza funciona en un 90% amb energies netes. Es tracta d'endreçar el territori d'Eivissa amb un sistema més sostenible, en reduir els nivells d'emissió i un ús més eficient de l'aigua. La nova empresa desenvoluparà també un calendari d'actuacions per realitzar les neteges per barri.

Per comptar amb una ciutat neta, els sistemes de neteja més habituals són:

Escombrat manual: Equips humans de neteja escombren i netegen els carrers de la ciutat

Escombrat mecànic (amb màquina de raspalls): Petits camions de neteja escombren i aspiren tot tipus de brutícia.

Escombrat mixt (combinació dels anteriors): Amb l'ajuda de petits camions de neteja, els equips humans netegen els carrers en profunditat.

La neteja manual o mecànica: Es tracta de projectar aigua a pressió contra els residus dipositats a la superfície viària a fi d’arrencar-los i arrossegar-los fins a l'embornal de clavegueram més pròxim. La neteja està considerada com el tractament de neteja viària més eficaç.

Així mateix, no només s'actua en carrers de la ciutat sinó que també s'encarrega de la neteja dels parcs infantils, el buidatge de papereres, l'adequació dels pipicans o la neteja de platges.


Contenidors
Al territori municipal es poden trobar més de 1.300 contenidors, dels quals prop de 700 estan destinats als residus (contenidors grisos) mentre que la resta corresponen al reciclatge (vidre, paper i cartó i recollida d'envasos). Així mateix, al municipi també es poden trobar contenidors destinats al reciclatge d'oli o a la recollida de tèxtils i jugarois.


Punts Nets
A l'illa d'Eivissa, i de forma mancomunada, també hi ha fins a sis deixalleries o “punts nets”. Es tracta d'espais on el ciutadà pot dipositar tot allò que no es llença als contenidors de recollida selectiva, com poden ser les restes de poda, residus perillosos o de gran volum.
Amb la utilització d'aquests deixalleries es contribueix a millorar el procés de reciclatge, i es col·labora de manera activa en la preservació del medi ambient.

Els horaris d'aquests punts nets són els dilluns d’11.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20.00 h. De dimarts a dissabte, els centres estan oberts de 10.00 h a 13.30 h i de 15.30h a 20.00 h. Els diumenges obren en horari de matí (de 10 h a 13.30 h).

· Xarxa de deixalleries d'Eivissa


Recollida de mobles o objectes vells

Per dipositar estris o mobles vells, els residents del municipi d'Eivissa han de trucar al telèfon gratuït 900200218 o mitjançant el formulari de recollida d'estris vells per concretar dia, hora i lloc per al seu dipòsit i facilitar així la correcta recollida de residus domèstics voluminosos. En cas d'electrodomèstics, aquests hauran de ser traslladats als punts nets.

La normativa municipal de gestió de residus estableix sancions per l'ús incorrecte dels contenidors o per l'abocament il·legal d'estris en el territori municipal. Amb això, l'Ajuntament d'Eivissa busca la complicitat dels ciutadans per garantir la neteja i salubritat de l'espai públic.


Consells bones pràctiques per mantenir la ciutat neta
Llença les escombraries dins del contenidor i respectant els horaris.
Recicla tot el que puguis i diposita-ho al contenidor corresponent
No abandonis mobles vells i estris en els voltants dels contenidors. Concreta una cita perquè siguin recollides.
Utilitza les papereres de forma correcta tant en l'entorn urbà com a les platges.
No dipositis bosses d'escombraries a les papereres.
Recull els excrements de la teua mascota.
No utilitzis el mobiliari urbà per fer grafits, enganxar adhesius o cartells.

Parcs infantils

El municipi d'Eivissa compta amb 24 parcs infantils endreçats amb totes les mesures de seguretat necessàries perquè els més petits puguin gaudir sense perill de les seves estones d'oci.

Per garantir aquesta seguretat, una tècnica municipal s'encarrega de revisar totes les incidències que transmet a una empresa de manteniment externa, que vetla també de la substitució de tots els elements i de la seva neteja.

A més, l'Ajuntament ha iniciat la instal·lació de diversos gronxadors adaptats per a infants amb discapacitat. Aquests poden trobar-se a la plaça Albert i Nieto, as Viver o al passeig de Joan Carles I, entre d'altres.

L'objectiu d'aquest equip de govern és seguir treballant perquè el municipi es converteixi en una ciutat accessible per a tothom, començant pels més petits.

Enllumenat públic

L'empresa Citelum s'encarrega actualment del manteniment de l'enllumenat públic i de vetlar per al seu bon funcionament.

Es tracta d'una concessió municipal que acaba el 2028 i entre els seus objectius té no només vigilar per les instal·lacions ja existents sinó també per les de nova instal·lació, com poden ser els semàfors o fanals.

Manteniment Urbà

Amb l'objectiu de millorar sempre la qualitat de vida dels residents del municipi d'Eivissa i, també, d'aquells que visiten la ciutat, l'Ajuntament compta amb una quadrilla de treballadors municipals que vetla pel bon estat dels espais públics.

La quadrilla municipal també s'encarrega de les tasques de senyalització viària, del manteniment dels edificis municipals i dels centres educatius.

A més, també hi ha una brigada ràpida externa que s’ocupa de la reparació puntual i urgent dels elements en mal estat.

Oficina de projectes

L'Oficina de Projectes és un grup multidisciplinari conformat per cinc persones entre els quals es troben arquitectes, arquitectes tècnics, delineants i un enginyer.

Aquest grup és l'encarregat del disseny de tot tipus de projectes municipals que van des d'un aparcament fins a edificis públics, passant per instal·lacions esportives o parcs infantils.

Es tracta d'un equip de treball a disposició de totes les regidories que conformen la configuració de l'Ajuntament d'Eivissa.

Llicències i tràmits

Des de la Regidoria d'Urbanisme es concedeixen tots els permisos necessaris referents a obres, modificació d'immobles o ocupació de la via pública.

Molts d'aquests tràmits es poden fer a través de la seu electrònica. No obstant això, algunes d'aquestes gestions s'han de dur a terme de forma presencial en requerir la presentació de projectes o el pagament de taxes.

A Urbanisme es concedeixen les llicències de:
· Obra Major
· Comunicació Prèvia [que abans de la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl -LOUS- de 2014 es denominava obra menor]
· Segregació de Parcel·les
· Tendals
· Ocupació de Via Pública lligada a una llicència d'obres
· Rases
· Rètols
· Modificació d'un immoble


NORMATIVES

Quant als tràmits, l'Àrea d'Urbanisme tramita i impulsa els diferents instruments d'ordenació urbanística, que en el cas del municipi d'Eivissa són:

Pla General d'Ordenació Urbana [PGOU]: Es tracta del document, d'àmbit municipal, que recull el projecte de ciutat. S’hi estableix la classificació del sòl, la programació del seu desenvolupament o la definició dels elements fonamentals del territori, entre d'altres.

Plans especials: Aquests determinen el desenvolupament d'una àrea en concret. El seu àmbit d'actuació és el sòl urbà i la seua finalitat està basada en la millora urbanística.

Plans parcials: Són els instruments d'ordenació urbana que tenen per objecte el sòl urbanitzable a desenvolupar.

Estudis de detall: Instruments de planejament urbanístic, que tenen, entre altres objectius, concretar l'ordenació detallada en sòl urbà o modificar l'existent.

Projectes de compensació: És el projecte que ha de formular una Junta de Compensació que recull la distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris.

Projectes d'urbanització: Document tècnic de planejament urbanístic, que no és altra cosa que el projecte executiu de les obres d'urbanització d'un carrer, plaça, polígon, sector o barri.

Avanç del PGOU

Així mateix, i des de la seu electrònica, també es poden obtenir certificats relatius a:
· Antiguitat
· Final d'obra
· Certificat d'usos
· Certificat de distància
· Certificat de qualificació urbanística

Departament d'Urbanisme
Plaça Espanya, 1
971397503

Disciplina urbanística

El departament de Disciplina Urbanística s'encarrega d'impulsar i tramitar els informes de tot tipus d'infraccions i sancions corresponents a aquelles obres que es troben fora de llei d'acord amb les ordenances municipals o el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Dins d'aquestes infraccions, la prioritat d'aquest departament és la paralització d'aquelles obres iniciades i no comunicades, per tal de poder restaurar els danys i realitzar les obres ajustades a llei.

Les sancions més habituals són:
Infraccions en general
Ordre d'execució
Expedients sancionadors
Restauració o demolició
Expedients de ruïna

Contaminació acústica

L'Ajuntament d'Eivissa té com a prioritat fomentar la bona convivència entre els residents i les diferents activitats que es duen a terme al municipi. D'aquí, i degut al caràcter turístic del territori, el Consistori compta amb una ordenança municipal que regula els nivells acústics màxims permesos, que compleixen amb els paràmetres exigits per la legislació nacional. Actualment el departament de Medi Ambient està elaborant el Mapa Estratègic de Sorolls de la ciutat, que està supeditat al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), que defineix els usos de cada zona del municipi.

D'aquesta manera, l'objecte de l'ordenança és prevenir, controlar i corregir la contaminació acústica en el territori municipal, amb l'ànim de protegir la salut física i psíquica de les persones, el medi ambient, el bon desenvolupament de la convivència ciutadana i de les activitats humanes, i els béns particulars i col·lectius.

És obligació d'aquesta Regidoria exercir la tasca d'inspecció i control de les emissions i immissions acústiques provocades per les activitats desenvolupades en el municipi.

La normativa tipifica un seguit d'infraccions, que comporten unes sancions econòmiques que poden arribar fins als 300.000 euros de multa, per a aquells que incompleixin els paràmetres establerts. Les zones d'ús docent, hospitalari o zones verdes són els llocs amb uns nivells sonors més restrictius. D’altra banda, les zones residencials es troben en uns nivells mitjans, mentre que a les zones industrials es permeten uns paràmetres sonors més elevats.

Per vetllar per la bona convivència dins el municipi, qualsevol ciutadà que consideri que s'està incomplint aquesta normativa pot presentar una instància al consistori abonant 80 euros per reclamar que es faci una sonometria. Aquests diners es reemborsarà l'afectat en cas que s'estiguin incomplint els paràmetres sonors marcats per llei. Així mateix, els agents de la Policia Local també estan autoritzats per atendre aquest tipus de queixes.

Control de plagues

Entre les competències de la Regidoria de Medi Ambient està la realització de desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions en espais públics com són els carrers, el clavegueram o els parcs, entre d'altres.

L'objectiu de l'eliminació d'aquestes plagues és desinfectar fins a uns mínims que assegurin la bona qualitat de vida de la ciutadania.

Per a això es planifiquen plans de xoc i manteniment que es realitzen de forma periòdica. D'aquesta manera els tractaments de xoc es duen a terme cada quatre mesos, mentre que mensualment es realitzen les tasques de manteniment, i es revisen així totes les zones que conformen el municipi d'Eivissa per tal d'evitar la proliferació de plagues. En els centres educatius, aquestes accions es desenvolupen en períodes de vacances com Setmana Santa, estiu o Nadal.

Amb aquestes mesures, el consistori pretén garantir totes les mesures de salubritat necessàries per als residents i visitants.

A través de la Línia Verda es pot comunicar qualsevol indici de plaga que es localitzi en l'entorn, entenent com a plaga la irrupció sobtada i multitudinària d'insectes, animals o altres organismes d'una mateixa espècie que provoca diversos tipus de perjudicis com malalties, danys econòmics i fins i tot culturals. Les plagues més comunes són les de rates, paneroles, colom roquer, leishmaniosi i vespes. L’Ajuntament no s’ocupa de les plagues detectades en espais privats o particulars.

L'empresa encarregada de realitzar periòdicament el control de plagues és Lokímica, empresa especialitzada del sector.

Servei de taxi

El municipi d'Eivissa compta amb cinc parades de recollida de passatgers del servei de taxis. Es troben ubicades a l'avinguda de Bartomeu Rosselló, al carrer de Galícia (al barri de ses Figueretes), a l'estació marítima de Formentera, a l’avinguda d’Isidor Macabich i a les proximitats de l'hospital Can Misses. A més, hi ha una altra parada a la zona de Platja d'en Bossa, al carrer de Pere Matutes Noguera. Tot i així, durant la temporada estival el nombre de parades habilitades s'incrementa per tal de donar millor servei. Aquest increment de parades es consensua amb el col·lectiu, que fa la petició, i des del Consistori s'estudia la seua viabilitat.

Així mateix, els ciutadans també poden sol·licitar el servei a través de la línia de ràdio taxi, el número és el 971 398 483.

Des de l'Ajuntament es recorda als usuaris d'aquest servei la importància de rebutjar qualsevol trasllat en un vehicle que no estigui senyalitzat de forma reglamentària com a tal i evitar així els 'taxis pirates'. Per reconèixer un vehicle reglat, aquest ha de portar un senyal lluminós a l'exterior del vehicle amb la indicació TAXI, així com una placa de SP (servei públic a l'exterior). A més, a l'interior del vehicle han d’estar visibles les tarifes i l'ús del taxímetre és obligatori.

Amb l'objectiu de donar millor servei durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament d'Eivissa -juntament amb la resta de consistoris- posa en marxa el Pla de llicències estacionals. Això és l'increment del nombre de vehicles durant la temporada estival per tal d'oferir un servei adequat i de qualitat. Aquests vehicles també estan senyalitzats de forma reglada.

D'altra banda, l'administració municipal convoca anualment exàmens per a l'obtenció del permís municipal de conductor de taxi.