Setembre 24, 2023
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
- Informació calendaritzada d'obres públiques

70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
- Informació calendaritzada d'obres públiques
La ciutadania es por subscriure voluntàriament al Butlletí per rebre informació sobre obres que afecten a la via pública des d'aques mateix apartat. L'usuari reb un correu cada cop que hi ha canvis, també reb per correu la planificació de les obres d'infraestructura que estan en curs (a part de penjar-se i estar disponibles a l'enllaç esmentat).

71. Es publiquen els indicadors:
a) Inversió en infraestructures per habitant
b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).