Febrer 09, 2023

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi Fos005, mitjançant el sistema de concurs-oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup de classificació C2 i la formació de la corresponent borsa d'ocupació temporal.

Publicat en el BOE núm. 200 de 20 d'agost de 2022. Termini presentació sol·licituds: del 21 d'agost fins al 9 de setembre de 2022.

Llegeix més...

Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball de tècnic/a mig de formació

Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-4329 de data 09/06/2021 es va aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al BOIB núm. 48 de data 9 d’abril de 2022.

 

Enllaç:

Acta en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
15
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
56
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
33