Novembre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dues places de tècnic/a mig de gestió, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021, mitjançant el sistema de concurs–oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració general, subescala de gestió, grup de classificació A2.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 23 de novembre de 2021, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
6
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
28