Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Can Botino1.- Sol·licitar als bancs, a les entitats financeres i a les grans empreses amb oficines i/o sucursals al municipi d'Eivissa un compromís social per escrit en el que certifiquin que no estan efectuant desnonament algun en aquest municipi, així com el seu compromís en no realitzar-los en el futur.

2.- Sol·licitar als bancs, a les entitats financeres i a les grans empreses amb oficines i/o sucursals al municipi d'Eivissa que informin als Serveis Socials d'aquest Ajuntament quan tinguin algun client que estigui en situació d'impagament de la hipoteca que pogués ocasionar entrar en un procés de desnonament.

3.- L'Ajuntament d'Eivissa publicitarà a la seva web www.eivissa.es el nom comercial i dades fiscals d'aquelles entitats que hagin aportat aquest compromís social.

4.- L'Ajuntament d'Eivissa valorarà positivament en els concursos públics la contractació d'aquelles entitats financeres que aportin aquest compromís.

5.- a) Instar el Govern Balear a establir en el termini de sis mesos un acord marc de referència amb les entitats financeres per evitar l'execució de desnonaments.
     b) Que l'Ajuntament d'Eivissa creï un cens d'habitatge buit en col·laboració amb les entitats financeres i que aquests habitatges es destinin a deutors, mitjançant la fórmula de lloguer social, que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca, sempre que compleixin les següents condicions:
- Que sigui l'única propietat del deutor.
- Que en els 4 anys anteriors es pugui constatar un descens d'ingressos justificats de la unitat familiar.
- Que la quota hipotecària suposi més del 50% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

6.- Sol·licitar al Govern Balear que sancioni els bancs, entitats financeres i grans empreses que tinguin habitatges buits durant més de dos anys mitjançant un nou articulat de la Llei d'Habitatge del Govern Balear del 2010.