Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Can botino pleno

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui la classificació de les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. L’empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A és la primera classificada. Ha d’aportar documentació en 10 dies per tal que es pugui fer l’adjudicació definitiva.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui en sessió extraordinària l'ordre en el que han quedat classificades les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. Segons la baremació tècnica i la proposta de la Taula de Contractació, l'empresa que ha quedat primera ha estat Valoriza Servicios Medioambientales S.A amb 90'8 punts. La segona ha estat la UTE formada per Cespa-Herbusa-FCC amb 85'7 punts.

Ara, l'empresa que ha quedat en primera posició disposa de 10 dies per aportar informació i una vegada presentada, la decisió haurà de ser ratificada en una nova sessió plenària. Una vegada es ratifiqui l’adjudicació per ple i es procedeixi a la signatura del contracte, la nova empresa adjudicatària té sis mesos per posar en marxa la totalitat del servei amb totes les condicions que marca el plec de condicions.

Segons les tones estimades en els plecs i els metres quadrats objecte de neteja el cost del contracte serà de 5.373.652,28 d’euros anuals i la contractació tindrà una duració de 10 anys. Actualment pels serveis de recollida de residus i neteja viària s'està pagant 5.186.890,28 €.

El nou plec fomenta especialment la mecanització del servei de neteja, incrementant notablement el treball amb aigua a pressió i establint programacions de serveis en funció de la temporada de l’any i les característiques de cada zona del municipi. A més, entren dins dels futurs costos del contracte la recollida de posidònia de les platges així com les bosses per a la recollida dels excrements dels gossos.

Els ingressos corresponents a la recollida selectiva, que provenen dels convenis signats amb Ecoembes, Ecovidrio i Ecolec i que actualment cobra directament CESPA revertiran directament a l'ajuntament (aquests ingressos poden estar rondant els 300.000 € anuals). Per tot això, el nou contracte no suposarà un increment de costos per a l'Ajuntament.

Pel que fa als preus a percebre per l'empresa, un 10% queda condicionat al compliment d'uns mínims de qualitat recollits en els plecs i a l'aplicació d'una sèrie d'indicadors, com per exemple:

Assoliment dels objectius plantejats en el servei públic segons estàndards fixats en el plec.

Assoliment dels rendiments oferts en les operacions principals a executar.

Comprovació de les instal·lacions, dotació i maquinària

Reclamacions imputables a l'adjudicatari.

Mitjans materials i oferta tècnica

Tots els recol·lectors i maquinària de neteja viària aniran equipats amb GPS, el que permetrà conèixer en temps real la ubicació i el trajecte dels vehicles, així com amb sensors de treball. Aquests sensors permetran no només saber per on passa el vehicle sinó en el cas de les escombradores, per exemple, si tenen els raspalls d'escombrat baixats i estan raspallant els carrers o en el cas de les màquines de neteja amb aigua si estan treballant.

Quant als contenidors van equipats amb dispositius RFID que permeten la seva localització en temps real sobre plànol, facilitant qualsevol actuació sobre ells. En el cas dels contenidors de recollida selectiva aniran equipats amb sensors que detecten quan el contenidor està a un 75% de la seva capacitat, enviant avís a la central perquè s'organitzi la seva recollida, evitant així el desbordament dels contenidors i optimitzant les rutes de recollida.

Quant als mitjans oferts, destaca l'oferta presentada per Valoriza que suposa un increment i modernització de la flota de camions de neteja. S'hi preveu un vehicle especial per netejar papereres in situ, 4 escombradores, 2 baldejadores, 5 màquines netejadores amb aigua, 1 fregadora que permetrà una neteja intensiva de places i zones per a a vianants, 1 escombradora-baldejadora, 1 rentacontenidors de càrrega posterior i 1 de càrrega lateral.

De l'oferta presentada per Valoriza, el 90,24% dels vehicles oferts funcionen  amb energies netes principalment gas natural i vehicles elèctrics, incorporant també el biodièsel en algun vehicle. Es tracta per tant d'una aposta per tecnologies netes i amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

L'empresa disposarà de la maquinària de reserva suficient per donar resposta a qualsevol incident o avaria que pugui produir-se. La contractista també es farà càrrec de la construcció d'una nova nau que complementarà l'actual, que inclourà zona d'aparcament per als vehicles de majors dimensions, així com els vestidors necessaris per el personal, zona de rentat de vehicles i dipòsit de combustible.

També es fa una aposta per l'aprofitament de l'aigua de pluja i la reutilització de les aigües dins de la nova nau.

Quant als contenidors, el plec ja contemplava un increment dels contenidors a instal·lar al municipi, especialment de recollida selectiva per apropar el màxim possible aquest servei als ciutadans i evitar desbordaments de contenidors.

Aquest increment, en el cas dels contenidors de rebuig rondarà el 50% i en el cas dels contenidors de recollida selectiva serà segons les fraccions entre un 16 i un 20%. L'oferta inclou un 30% de contenidors adaptats a persones amb deficiències visuals i mobilitat reduïda.

Es renovarà la totalitat de les papereres del municipi. Les papereres ubicades a parcs infantils i zones verdes incorporaran les fraccions de cartró i envasos.

Es mantindrà la recollida comercial de paper cartró a grans productors, es reforçarà la recollida de vidre i s'implantarà la recollida selectiva a grans productors de la fracció envasos.

Es procedirà al soterrament de contenidors de l'avinguda Espanya (completa) i al carrer de Pere Francès.

Relació amb el ciutadà

L'empresa comptarà amb un programa de gestió d'incidències per resoldre de manera ràpida i efectiva les incidències i queixes que puguin venir de la ciutadania i donar resposta en un termini màxim de 24h.

Comptarà a més amb un telèfon gratuït línia 900 per a l'atenció ciutadana i es crearà una pàgina web de reforç del servei per facilitar la comunicació amb el ciutadà.

D'altra banda, un 0,4% de l'import del contracte es destinarà a campanyes de conscienciació ambiental per fomentar la recollida selectiva i les bones pràctiques en neteja viària. Valorant mitjançant enquestes ciutadanes l'eficàcia d'aquestes campanyes així com el servei de neteja i recollida.

Terminis d'implantació

Un cop formalitzat el contracte, el concessionari disposarà dels següents terminis per anar implantant el servei:

Vehicles de recollida i contenidors de nova adquisició: 6 mesos

Maquinària de neteja viària de nova adquisició: 4 mesos

Resta de maquinària: 2 mesos

Tota la maquinària oferta és de nova adquisició, llevat de la maquinària per servei.

Per presentació del projecte de la nova nau: 2 mesos

Execució de les obres: 9 mesos

Soterrament de contenidors: 6 mesos