Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 21 de setembre de 2017, per la qual s'aprova la constitució d'una borsa de treball d'Auxiliars soci-sanitaris per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Anunci constitució en pdf


-------------------------------
Decret de desistiment del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris

Decret de desistiment del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris, per no haver presentant l’aspirant el certificat requerit en el termini atorgat.

Enllaç a:
· Decret desistiment

------------------------------
Acta resolució de reclamacions del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris
Data de publicació: 10 d'agost de 2017

Enllaç a:
· Acta en pdf


------------------------------
Acta dels mèrits del procés de constitució d'una borsa treball de treballadors/es auxiliar soci-sonitaris.
Termini de presentació de reclamacions de tres dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'acta (Data: 20 de juliol de 2017)

Enllaç a:
· Acta en pdf


--------------------------------
Resolució de les al·legacions de la prova pràctica del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris

Termini de presentació de mèrits del 30 de juny de 2017 al 13 de juliol de 2017 (deu dies).

Enllaç a:
· Resolució al·legacions en pdf


-------------------------------

Acta de la prova pràctica del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris
Acta i solucionari de la prova pràctica de la borsa d’auxiliars sociosanitaris. Les persones interessades disposen de tres dies per presentació al·legacions, del 23 al 27 de juny de 2017.

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Solucionari en pdf


----------------------
Acta de la prova de català del procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris

Els interessats disposen de tres dies hàbils per al·legacions, del 14 al 16 de juny, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses al procés de constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris

Els interessats disposen d'un termini de tres dies per a presentar al·legacions, a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci. Dates: del 31 de maig al 2 de juny de 2017.

Enllaç a:
· Llista en pdf


--------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris
Convocatòria de la constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 3 al 16 de maig de 2017, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud