Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta resolució de les al·legacions presentades i valoració definitiva de mèrits convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------------
Acta de valoració provisional de mèrits convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Termini de set dies per resoldre les reclamacions (Data publicació: 10 de setembre)

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------
Acta d'aprovació de la llista definitiva aprovats de la fase d'oposició de la convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------
Acta valoració provisional 3a prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació al resultat atorgat, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Acta realització 3a prova i data obertura sobres convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

L’obertura de sobres identificatius es realitzarà el proper dia 19 de febrer de 2020, a les 12:00 hores, al carrer Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 3r pis.

Enllaç a:
· Acta realització 3a prova i data obertura sobres en pdf

--------------------------------------------------
Anunci data 3a prova (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat) convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

De conformitat amb les bases de la convocatòria, es convoca al Tribunal Qualificador i a les persones aspirants, per a la realització de la tercera prova prevista a la base 6.2.3 (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat), el dia 14 de febrer de 2020, a les 10:00 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Acta data 3a prova en pdf

--------------------------------------------------
Anunci suspensió 3a prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Es suspèn la convocatòria per a la realització de la tercera prova (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat) prevista per al dia 30 de gener de 2020.
Una vegada concertada la nova data amb el psicòleg nomenat com assessor del tribunal, es publicarà al tauler d’anuncis i a la web municipal, la data definitiva, així com l’hora i el lloc, per a la realització de la tercera prova (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat) de la fase d’oposició prevista al punt 6.2.3. de les bases de la convocatòria; respectant-se el termini mínim de quaranta-vuit d’antelació al començament de la prova.

Enllaç a:
· Anunci suspensió 3a prova en pdf

------------------------------------------------
Acta revisió al·legacions repetició de la segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Una vegada finalitzat el tràmit de revisió del segon exercici, de conformitat amb les bases de la convocatòria, es convoca al Tribunal Qualificador i a les persones aspirants, per a la realització de la tercera prova prevista a la base 6.2.3 (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat), el dia 30 de gener de 2020, a les 10:00 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Acta revisió repetició 2n exercici en pdf

------------------------------------------------------
Acta valoració provisional repetició de la segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova. (Data publicació: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf

------------------------------------------------------------
Acta resolució reclamacions, anul·lació i nova data segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Finalitzat el tràmit de revisió del segon exercici, de conformitat amb les bases de la convocatòria, s’acorda l’anul·lació del segon exercici realitzat, i es convoca al Tribunal Qualificador i a les persones aspirants que han superat el primer exercici de la prova teòrica i que es detallen a continuació, per a la realització de nou del segon exercici previst a la base 6.2.2. (Cas pràctic), el dia 8 de gener de 2020, a les 9 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Acta resolució reclamacions, anul·lació del segon exercici i nova convocatòria del segon exercici

------------------------------------------------------------
Resolució contractació de psicòleg per a tercera prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Resolució núm. 2019-7270 de data 03/12/2019 per la qual es nomena com assessor per a la realització de la tercera prova del procés selectiu per a proveir com a personal funcionari de carrera 1 plaça d'oficial de Policia al Sr. Gonzalo Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però sense vot.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

------------------------------------------------------------
Acta valoració provisional segon exercici convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------------------------------------------
Acta de la revisió de la puntuació del primer exercici de la prova teòrica convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local.

Una vegada resoltes les reclamacions, es convoca al Tribunal Qualificador i a les persones aspirants que han superat el primer exercici de la prova teòrica, per a la realització del segon exercici previst a la base 6.2.2. de la convocatòria (Cas pràctic), el dia 29 de novembre de 2019, a les 9 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Acta revisió i data segon exercici en pdf

------------------------------------------------------
Anunci data 2n exercici (cas pràctic) convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Una vegada resoltes les reclamacions del primer exercici, s’informa a les persones aspirants que han superat el primer exercici de la prova teòrica, que el segon exercici previst a la base 6.2.2. de la convocatòria (Cas pràctic), es realitzarà el dia 29 de novembre de 2019, a les 9 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Anunci 2n exercici en pdf

-----------------------------------------------------------------------------
Llista provisional puntuacions 1r exercici prova teòrica convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la realització de la següent prova. (Data publicació: 8 de novembre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional puntuacions

-----------------------------------------------------------------
Anunci apertura sobres examen convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Enllaç a:
· Apertura sobres en pdf

--------------------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Es concedeix un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. (Data de publicació: 8 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

---------------------------------------------------------------
Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2019-5005 de data 13/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 1 plaça d'oficial de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018), pel sistema d’accés de promoció interna.

El període de presentació de sol·licituds és del 11 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Sede electrònica:
https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
3) Acreditació d’haver abonat la taxa per drets d’examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.
4) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de la seva renovació. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s’oposa a que l’Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d’intermediació de dades.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Anunci BOIB en pdf
· Anunci BOE en pdf
· Modificació oficial Policia Local en pdf
· Sol·licitud en pdf