Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució d'una borsa de treball d’arquitecte tècnic per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Anunci de constitució en pdf

--------------------------------
Anunci de subsanació d'actes convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Anunci de subsanació d'actes de la convocatòria d'una borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Enllaç a:
· Anunci de subsanació en pdf

---------------------------------------------------
Acta revisió d'al·legacions i valoració definitiva mèrits convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Acta de revisió d'al·legacions i llista definitiva de les persones aspirants que han resultat aptes de la Convocatòria i proves de selecció borsa de treball (personal funcionari interí) d'Arquitecte/a tècnic

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

------------------------------------
Acta valoració provisional de mèrits Convocatòria i proves de selecció borsa de treball (personal funcionari interí) Arquitecte/a tècnic

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació: 30 d'octubre de 2020.

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf

------------------------------
Anunci termini presentació de mèrits convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Anunci termini presentació documentació acreditativa de complir els requisits exigits en la convocatòria i relació de mèrits per a la borsa de treball d'arquitecte tècnic.
Lloc de presentació de la documentació:
-Telemàticament en la seu electrònica municipal: Recursos Humans - Borsa de treball: Aportació documentació requisits exigits a la convocatòria i barem de mèrits: Tràmit a la seu electrònica
-Registre d'entrada de l'Ajuntament d’Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), en c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, Cita prèvia

Termini presentació documentació finalitza: dimarts dia 27 d'octubre de 2020.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

------------------------------
Llista provisional persones que han superat la fase d'oposició convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Llista provisional de persones que han superat la fase d'oposició de la convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal.

Termini de tres dies per formular les reclamacions que s'estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada. Data de publicació: 7 d'octubre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional aptes i no aptes fase d'oposició en pdf

----------------------------------------
Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Anunci decret llista definitiva persones aspirants admeses i excloses convocatòria de borsa de treball d'arquitecte tècnic

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

---------------------------------------------------------
Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic

Es convoca a les persones aspirants admeses per a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 6 de octubre de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.
Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 24 de setembre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

------------------------------------------------------------------------------------
Decret ampliació termini per incidència en seu electrònica borsa de treball d'arquitecte tècnic

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 07.09.2020 a les 23:59 hores.

Enllaç a:
· Decret ampliació de termini en pdf 

-------------------------------------------------------
Anunci de modificació de les bases borsa de treball d’arquitecte tècnic a l'Ajuntament d'Eivissa

Modificació de les bases per a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte tècnic a l’Ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· BOIB de data 29 d'agost de 2020 amb la modificació de les bases

· Anunci de modificació bases en pdf

------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte tècnic per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selección mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 144 de 20 d'agost de 2020.

Termini presentació finalitza: dijous dia 3 de setembre de 2020.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
• Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa: Cita prèvia
• Telemàticament a la seu electrònica municipal: Tràmit a la seu electrònica

Documentació a presentar:
1) Document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

2) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica