Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2021-0233 de data 26/01/2021, per la qual es constitueix una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut, per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Resolució constitució en pdf

-------------------------------------
Acta de la llista definitiva de puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació de la borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Enllaç a:
· Llista puntuacions definitiva en pdf

-------------------------------------
Acta valoració provisional de mèrits borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació: 15 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

-----------------------------------
Acta resultats provisionals segon exercici borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 11 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------
Anunci obertura de sobres segon exercici borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

S'acorda que el dia 11 de gener a les 9.00 hores a l'edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats del segon exercici i es realitzi l'acte d'apertura dels sobres que contenen els sobres identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------------------------
Acta obertura de sobres i resultats provisionals del primer exercici borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 22 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------
Acta constitució de la comissió de valoració i realització primer exercici borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

S’acorda que el dia 22 de desembre a les 08.30 hores a l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d'un borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

---------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Anunci decret llista persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la comissió de valoració i convocatòria per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de tècnic/a mig de joventut.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 17 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional de persones aspirants, membres de la Comissió de Valoració i data primer exercici en pdf

-------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-5685 de data 15.10.2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut, per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

El termini per a la presentació finalitza: divendres 6 de novembre de 2020. 

Les esmentades bases estan publicades al BOIB núm.182 de data 24 d’octubre de 2020, al tauler d’anuncis de la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es).

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds:
· Telemàticament a la seu electrònica municipal: Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball de tècnic/a mitjà de joventut per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l’Ajuntament d'Eivissa.
· Al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia).

Enllaç a:
· Informació, bases i tràmit en línia a la Seu Electrònica