Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovació de la constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Decret en pdf

-----------------------------------------
Acta rectificada de resolució al·legació a valoració mèrits borsa oficial policia local

Acta rectificada de resolució al·legació presentada a la valoració de mèrits en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants d’oficial de la policia local a l’ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Acta rectificada en pdf

Acta de resolució definitiva al·legació presentada a la valoració de mèrits en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants d’oficial de la policia local a l’ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------------
Anunci realització revisió al·legació borsa oficial policia local

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-----------------------------------------
Acta resolució al·legacions i valoració definitiva de mèrits borsa oficial policia local

Enllaç a:
· Valoració definitiva en pdf

-----------------------------------------
Acta valoració provisional de mèrits borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 11.2 de les específiques. Data de publicació seu electrònica: 14 de desembre de 2021

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

-------------------------------------
Decret llista definitiva persones admeses i excloses borsa oficial policia local

Anunci publicació decret llista definitiva admesos i exclosos borsa oficial policia local

Enllaç a:
· Decret llista definitiva en pdf

--------------------------
Decret rectificació llista provisional persones admeses i excloses borsa oficial policia local.

Data publicació seu electrònica: 29 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Decret rectificació llista provisional en pdf

--------------------------
Anunci publicació decret llista provisional admesos i exclosos borsa oficial policia local

Concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data publicació seu electrònica: 28 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------
Anunci rectificació bases borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Resolució núm. 2021-8657 de data 22/10/2021, per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de la constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci rectificació bases en pdf

--------------------------------
Convocatòria d’una borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Resolució núm. 2021-7340 de data 15.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: del 16 al 24 de setembre, tots dos inclosos.

 Enllaç a:
· Convocatòria i bases en pdf
· Accés al tràmit en la seu electrònica (habilitat a partir del 16/09)