Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta revisió al·legació mèrits i llista definitiva 2 places policia local convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés)

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Llista aprovats amb plaça i proposta nomenament convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés)

Llista aprovats amb plaça i proposta nomenament com a personal funcionari en pràctiques del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 12 places de policia local vacants pel sistema d'oposició lliure

Enllaç a:
· BOIB en pdf

------------------------------------
Anunci resultats quart exercici i llista provisional convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés).

S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presentin les al·legacions que consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la seua Seu electrònica. Data publicació en seu: 26 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci en pdf

------------------------------------
Anunci d'obertura de sobres del quart exercici de la convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés).

Enllaç a:
· Anunci en pdf

------------------------------------
Qualificacions provisionals de la valoració de mèrits i entrevista 2 places de policia local vacants pel sistema de mobilitat

S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presenten les al·legacions que consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la seua Seu electrònica.
Data publicació en seu: 25 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Qualificacions provisionals en pdf

------------------------------------
Anunci resultats definitius 3r exercici convocatòria per a la provisió de 14 (12 i 2 per mobilitat) places d'Agent de Policia Local

Enllaç a:
· Anunci resultats definitius 3r exercici en pdf

------------------------------------
Anunci resultats provisionals 3r exercici convocatòria per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presentin les al·legacions que consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la seua Seu electrònica. Data de publicació en seu electrònica: 18 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci resultats provisionals 3r exercici en pdf

------------------------------------
Anunci resultats definitius 2n exercici convocatòria per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Data de publicació en seu electrònica: 17 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci resultats definitius en pdf

------------------------------------
Anunci resultats provisionals segon exercici per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Data de publicació a la seu electrònica: 11 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci resultats provisionals en pdf

------------------------------------
Anunci obertura de sobres del segon exercici per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-------------------------------------
Anunci resultats definitius 1r exercici convocatòria per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Fecha publicación en sede electrónica: 5 de noviembre de 2021

Enllaç a:
· Resultats definitius primer examen en pdf

-------------------------------------
Resultats provisionals 1r exercici convocatòria per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Data publicació seu: 30 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Resultats primer examen en pdf

-------------------------------------
Decret llista definitiva persones admeses i exclòses i rectificació bases per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Anunci rectificació bases per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Decret llista definitiva persones admeses i exclòses per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-------------------------------------
ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA 12 PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE.

S'informa les persones aspirants en aquest procés selectiu que s'ha detectat que l'Ordenança municipal sobre publicitat no està disponible per a la seva consulta en la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es) motiu pel qual no es realitzarà cap pregunta relacionada amb el seu contingut en la prova de coneixements tipus test d'ordenances municipals.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

---------------------------------------------
Decret llista provisional persones admeses i excloses per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Data de publicació en seu electrònica: 19 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

---------------------
Anunci decret rectificació bases per a la provisió de 14 places d'Agent de Policia Local

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 14 places de Policia Local a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 14 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021), 12 pel sistema d'accés lliure i 2 places per concurs de mobilitat horitzontal, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

Termini presentació sol·licituds: del 20 de setembre al 18 d’octubre, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Anunci decret aprovació bases i convocatòria
· Publicació BOIB
· Publicació BOE
· Tràmit per a les 2 places per concurs de mobilitat horitzontal en seu electrònica (habilitat a partir del 20/09)
· Tràmit per a les 12 places d'accés lliure en seu electrònica (habilitat a partir del 20/09)