Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució per la qual es constitueix una borsa de treball d’enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------
Acta de revisió de les al·legacions de la valoració provisional de mèrits i entrevista procés selectiu borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Acta de revisió de les al·legacions efectuades en relació valoració de mèrits acreditats pels aspirants del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Acta de valoració provisional de mèrits i entrevista procés selectiu borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’enginyer tàcnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs.

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Data de publicació: 20 de gener de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------
Anunci modificació dates procés selectiu borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Resolució núm. 2022-0096 de data 11.01.2022, per la qual es modifica les dates per al procés selectiu d’una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per la impossibilitat de constituir la Comissió de Valoració en les dates indicades en l’anterior decret d’Alcaldia núm. 2021-10448.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data de publicació: 21 de desembre de 2021. Termini de reparacions i reclamacions fins al 27 de desembre de 2021.

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Termini presentació sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds:
- Telemàticament a la seu electrònica municipal: Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per a cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’ajuntament d’Eivissa.

- Al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, podeu sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia).

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Accés al tràmit a la seu electrònica (disponible a partir del 19 de novembre de 2021)
· Pagament de les taxes d'examen