Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de valoració del procés selectiu borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------
Resolució al·legacions i llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses procés selectiu borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna

Decret resolució al·legacions i llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.

Enllaç a:
· Decret al·legacions i llista definitiva

----------------------------------
Decret rectificació llista provisional de persones aspirants admeses i excloses procés selectiu borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna
Resolució de data 15 de desembre de 2016, per la qual se rectifica decret d'Alcaldia núm. 2016-6935, de data 14 de desembre de 2016, es va acordar la continuació del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.

Enllaç a:
· Decret de rectificació en pdf

--------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses procés selectiu borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna

Resolució de data 13 de desembre de 2016, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inagornable a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç:
· Llista provisional admesos/exclosos en pdf

-----------------------------------------
Resolució suspensió termini llistat admesos/exclosos per a la provisió d’un lloc de treball d’Oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 30 de setembre de 2016, núm. 2016- 5501 per la qual se suspendre el termini previst en el punt 4.1 de les Bases per dictar resolució per a la qual s'aprova la llista de admesos i exclosos de la convocatòria del procés de provisió d’un lloc de treball d’Oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.

Enllaç a:
· Resolució en pdf


----------------------------------------------------
Convocatòria del procés de provisió d’un lloc de treball d’Oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari. (Per a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa)

El període de presentació de sol·licituds és del dia 20 d’agost de 2016 fins el 29 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.
3) Fotocòpia compulsada del diploma del curs d’aptitud d’Oficial de la Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
4) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
5) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
El fet de constar a la llista d'admessos no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
6) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
7) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu

Enllaç a:
· Anunci i bases
· Model de Sol·licitud