Mai 09, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta obertura de sobres i resultats primer exercici de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motiv a dament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 28 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Acta realització primer exercici i plantilla respostes correctes borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------
Decret assitència vigilants aula 1r exercici borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Decret autoritzant l'assitència de vigilants d'aula per a la realització del primer exercici borsa d'auxillar administratiu/va

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------
Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Decret llista definitiva persones admeses i excloses borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

------------------------------
Llista provisional persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la Comissió de Valoració i data de realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per a la realització del exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 24 d’abril de 2021 a les 10:30 hores, al IES Sa Colomina (C/ Vicent Serra i Orvay, 40).
Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicaciço: 16 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2021.

Termini d'inscripció: Del 5 al 18 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1 (Seleccionant: Registre d'entrada cita presencial)

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Informació i tràmit en línia a la seu electrònica
· Bases publicades al BOIB de 4 de febrer en pdf
· Anunci decret de la convocatòria en pdf