Agost 05, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 14 al 25 de juny de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament en la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Accés al tràmit a la seu electrònica