Gener 16, 2022

ajuntamentdaltvila

Concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Data publicació seu electrònica: 29 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dues places de tècnic/a mig de gestió, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021, mitjançant el sistema de concurs–oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració general, subescala de gestió, grup de classificació A2.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 23 de novembre de 2021, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Anunci decret aprovació bases i convocatòria
· Publicació BOIB
· Publicació BOE
· Tràmit seu electrònica