Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Decret de constitució borsa Tècnic/a prevenció riscs laborals

------------------------------------------------
Acta de valoració dels mèrits de la convocatòria constitució d'una borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals

Tres dies per presentació al·legacions: del 9 a l'11 de maig de 2018, ambdos inclosos.

Enllaç a:
· Acta valoració en pdf


-------------------------------
Anunci de l'inici del termini de presentació de mèrits per a la borsa de tècnic/a en prevenció de riscs laborals.

El termini és de deu dies hàbils, del 10 al 23 d’abril de 2018.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------------------
Acta del segon exercici, prova pràctica, del procés selectiu per per a la constitució de la borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals

Tres dies per a presentació d'al·legacions del 23 al 27 de març, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------
Acta de constitució de la comissió de valoració i de realització del primer exercici (prova de català) del procés selectiu per la borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------
Decret llistat provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria de constitució d'una borsa tècnic prevenció riscs laborals. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.

Tres dies per al·legacions del 7 al 9 de març 2018, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llistat provisional en pdf


-------------------------------------------

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 5 al 18 de gener de 2018, ambdós inclusos.
Lloc de presentació de les sol·licituds: 
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: 
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
 / SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.
- En el moment de la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que ho hagin d'acreditar amb posterioritat a la finalització del procés selectiu.
- El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
- La documentació que han d'aportar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits exigits a la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, ha de ser mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:

· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud