Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret declaració deserta convocatòria borsa de treball d'enginyer tècnic/a industrial

Enllaç a:
· Decret en pdf

-----------------------------------
Acta obertura de sobres i resultats exercici borsa Enginyer/a Técnic/a Industrial

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------
Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial

Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d’enginyer/a tècnic/a industrial, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: de l’11 al 24 de juny de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament en la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases BOIB en pdf
· Tràmit a la seu electrònica